Alvorlig nyresvikt – en svært symptomgivende kronisk sykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brown, Edwina A.

  Murtagh, Fliss E. M.

  Murphy, Emma

  Kidney disease

  From advanced disease to bereavement. 2 utg. 374 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press 2012. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-969569-0

  Boken er i lommeformat med myke permer. Den er en kompakt, men detaljert veiledning i palliativ omsorg og behandling ved terminal nyresvikt i livets sluttfase. Forfatterne er spesialister i både nyremedisin og palliativ medisin og har samarbeidet nært med farmakologer. I forordet poengterer de at systematisert kunnskap om palliasjon ved alvorlig nyresvikt har vært et lite prioritert tema i nyremedisinen, likeledes manglende forskning. Målgruppen er bred, både leger og sykepleiere innen nefrologi og palliativ medisin. Boken kan også være et godt utgangspunkt for forskningsprotokoller.

  De innleder med at mortaliteten hos pasienter i dialysebehandling er høyere enn for mange typer kreftsykdommer. Ujusterte tall for ett års overlevelse i dialyse er 80 % og 10 % etter ti år. Ved nyretransplantasjon er det henholdsvis 95 % og 62 %. I 2009 var det i Storbritannia 49 080 voksne pasienter i dialysebehandling eller som var transplantert. I Norge er tilsvarende tall 4 193 og 858. Både antallet i dialyse og gjennomsnittsalderen (> 60 år) øker. Med økende alder vil også antallet som blir anbefalt konservativ behandling, øke. På grunn av høy forekomst av komorbiditet og på grunn av nyresvikten i seg selv er terminal nyresvikt, eller «End Stage Kidney Failure», en av de mest symptomgivende kroniske sykdommene.

  Det er 17 kapitler. De første handler om sykdomsårsaker, forekomst og dødelighet. I flere kapitler gir forfatterne en detaljert orientering om symptomer, anbefalte palliative tiltak og medikamentvalg og dosering. De omtaler også anvendelige WHO-godkjente registreringsskjemaer for stratifisering av symptomer i klinisk arbeid og forskning. Likeledes omtaler de etiske, spiritistiske og religiøse perspektiver. Underkapitlene er meget konkretiserende, blant annet ved hjelp av nyttige tabeller med informasjon som ellers er tidkrevende å tilegne seg. Komorbiditet, relatert til alder og kategorisering av plagsomme symptomer hos pasienter i tre ulike situasjoner, omtales: i dialysebehandling, der konservativ behandling er valgt, og hos pasienter hvor man beslutter å avslutte dialysebehandling. En tabell på ti sider om medikamentdosering ved nedsatt nyrefunksjon er meget nyttig å ha i lommen under klinisk arbeid. Tabellen «End of life customs of the different religions» gjør oss oppmerksom på en ny og viktig problemstilling.

  Jeg er enig med forfatterne i at behovet for palliativ, symptomlindrende behandling har vært et pulserende bakteppe med fremtredende kliniske problemstillinger som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Bedring av dette vil kreve et godt organisert samarbeid med etablerte miljøer innen palliativ medisin. Som basis for et bedre pasienttilbud er det imidlertid behov for å etablere målrettet forskning i palliativ nefrologi. Både som referanse for det, men også i klinisk nefrologi, vil boken være meget nyttig for leger og sykepleiere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media