Palliativ behandling i et tverrfaglig, globalt og samfunnsmedisinsk perspektiv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cohen, Joachim

  Deliens, Luc

  A public health perspective on end of life care

  255 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-959940-0

  Palliasjon har sitt utspring i hospicebevegelsen og har hovedsakelig hatt sitt søkelys på lindrende behandling av kreftsyke. Behandlingen har dreid seg om å hjelpe den døende og de pårørende gjennom den vanskelige avsluttende fasen av livet. Andelen eldre i befolkningen er økende, og stadig flere dør av kroniske lidelser, og flere vil kunne ha nytte av god lindrende behandling mot livets slutt. Med de demografiske utfordringene vi står overfor, både nasjonalt og globalt, tar forfatterne til orde for at det er nødvendig med et samfunnsmedisinsk perspektiv på palliasjon. Et imponerende lag av internasjonale forskere, administratorer og klinikere har her gått sammen om å beskrive utfordringene.

  I den første delen beskriver forfatterne de demografiske utfordringene og fremveksten av palliativ behandling som et spesialområde. I den andre delen diskuterer de de sosiale og kulturelle aspektene rundt det å dø. Her fremhever de spesielt diskrepansen mellom ønsket dødssted (hjemmet) og der folk faktisk ender sine liv. Den tredje delen omhandler tilgjengelighet til palliativ medisin, og de diskuterer blant annet dilemmaene knyttet til avslutning av intensiv behandling. Deretter beskriver de aspekter knyttet til behandling i hjemmet, sykehjem og sykehus. En rekke kapitler er viet andre grupper enn kreftpasienter som har behov for lindrende behandling. I denne delen er bidragsyterne særlig opptatt av lik rett til behandling, uavhengig av bosted og sosial status. Det leder opp til en diskusjon om hvilken politikk som bør føres på området for å gi et faglig godt og likeverdig tilbud til befolkningen. Her vektlegger de betydningen av en tverrfaglig tilnærming med et tydelig brukerperspektiv.

  Budskapet er klart. Utfordringene innenfor lindrende behandling er store og krever en bred mobilisering i befolkningen generelt og hos helseplanleggere spesielt. De sosiale, kulturelle og økonomiske forholdene må tas med når fremtidens lindrende behandling skal planlegges. Særlig trekker bidragsyterne frem utfordringene i primærhelsetjenesten og behovet for høyt spesialiserte palliative team som kan understøtte førstelinjen for å gi lindrende behandling av god kvalitet i hjemmet eller på en lokal institusjon. Samhandling mellom tjenestenivåene står sentralt.

  Boken kan være nyttig for planleggere av helsetjenesten på alle nivåer i helsetjenesten. Men også klinikere med palliasjon som sitt spesiale, vil kunne ha nytte av å sette sitt fagområde inn i en samfunnsmedisinsk sammenheng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media