God lærebok i patologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stevens, Alan

  Lowe, James

  Scott, Ian

  Patologisk anatomi

  632 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 598

  ISBN 978-87-628-0947-5

  Denne læreboken er primært beregnet på medisinstudenter, men egner seg også for sykepleiestudenter og andre som arbeider i helsevesenet. Forfatterne gjennomgår de sykdommene man som oftest møter i den kliniske hverdagen, og de gir et vesentlig bidrag til forståelsen av sykdommenes natur, diagnostikk og behandling. De 25 kapitlene er alle illustrert med gode figurer, bilder og tabeller.

  Innledningsvis beskriver forfatterne grundig faget patologi, celleskade og vevsreaksjoner ved sykdom og observerte kliniske symptomer, fulgt av genetisk betingede sykdommer, neoplasi og grunnleggende immunpatologi. I de forskjellige organsystemenes patologi diskuterer de bakenforliggende patologisk-anatomiske prinsipper. Kapitlene er supplert med bokser som inneholder de viktigste grunnfakta og kliniske data. Illustrasjonene består av mer enn 800 fargebilder, figurer og tabeller av høy kvalitet som visualiserer de patologiske prosessene. Kapitlene avsluttes med klinisk-patologiske spørsmål basert på reelle pasienthistorier, og svarene finner man bakerst.

  Til tross for de gode illustrasjonene og boksene er enkelte organers patologi for overfladisk beskrevet og heller ikke helt oppdatert. De senere årene har det skjedd en rivende utvikling innen finnålscytologi, kombinert med ultralydveiledning, noe som mangler i beskrivelsen av histopatologisk metode. Dette ser vi best i kapitlet om thyreoideasvulster hvor forfatterne skriver at bare histopatologisk undersøkelse av thyreoidearesektater kan diagnostisere solitært thyreoideakarsinom. De senere årenes utbredte tverrfaglige samarbeid i diagnoseteam har vist at cytologi kombinert med ultralyddiagnostikk har størst diagnostisk sikkerhet og erstatter kirurgi i mange tilfeller. Karsinom i prostata er den hyppigste kreftformen for menn. Denne kreftformen er summarisk beskrevet uten å legge vekt på grunnleggende histopatologisk diagnostikk eller fokusering på den spesielle tumorbiologien, som avspeiler den store hovedgruppen av klinisk benigne prostatakarsinomer på den ene siden og de aggressive, behandlingsresistente karsinomene på den andre siden. Den hyppigste kreftformen for kvinner, brystkreft, er derimot godt beskrevet med en god gjennomgang av prognostiske faktorer og spredningsmønster. I kapitlet diskuterer forfatterne også den nyere molekylære klassifikasjonen av mammakarsinom.

  Boken er velskrevet og rikt illustrert og er lett å orientere seg i. Den har et godt og forståelig stikkordregister. I appendikset finner vi en god oversikt over de forskjellige laboratoriemetodene og terminologien. Her gir forfatterne gode råd for adekvat håndtering av vevsbehandling i laboratoriet. Boken vil være nyttig lesning for medisinstudenter og andre som interesserer seg for histopatologisk diagnostikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media