Alternativ behandling i et antropologisk perspektiv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johannessen, Helle

  Ostenfeld-Rosenthal, Ann

  Alternativ behandling

  Praksis og fakta. 132 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 178

  ISBN 978-87-628-1092-1

  Alternativ behandling er skrevet av to danske antropologer hvor særlig førsteforfatteren har lang erfaring innen forskning på alternativ behandling fra et samfunnsfaglig perspektiv. Boken er en nyttig, men overfladisk, gjennomgang av det alternative behandlingsfeltet. Søkelyset er naturlig nok rettet mot danske forhold, men temaet er relevant også for norske helsearbeidere.

  Paperbacken har åtte tabeller og seks figurer, men mangler stikkordregister. Språket er lett tilgjengelig, selv for lesere utenfor den medisinske eller antropologiske profesjonen. Målgruppen oppgis til å være «professionelle og studerende inden for det etablerede sundhedssystem», men forfatterne oppgir ingen spesifikk hensikt utover «letlæselig og kortfattet introduktion til alternativ behandling». En rekke kasusbeskrivelser illustrerer de poengene forfatterne beskriver.

  Temaene er presentert i 13 hovedkapitler med underkapitler. I de fire første hovedkapitlene gir forfatterne en bred bakgrunn for alternativ behandling med særlig utgangspunkt i danske forhold, mens de i hovedkapittel fem kort beskriver de fem vanligste behandlingsformene som er i bruk i Danmark. Dette samsvarer i grove trekk med det som er vanligst også i Norge.

  I de fire neste hovedkapitlene drøfter forfatterne hvilke begrunnelser pasienter gir for å bruke alternativ behandling, og de setter opp rammemodeller for å forstå den utbredte bruken. Sentralt i forfatternes fremstilling står den narrative omredigeringen: «Narrativer er af mange medicinske antropologer blevet fremhævet som væsentlige i processen med at genskabe en meningsfyldt orden i det brud på mening, som en lidelse medfører, og dermed som væsentlige for at genskabe en forståelig verden for den enkelte.» Forfatterne mener at en slik omredigering er en sentral faktor som kan forklare hvor fornøyd pasientene er med alternative behandlere.

  De siste fire hovedkapitlene omhandler effektforskning, regulering og fremtidsvyer. Her beskriver de kjente kritiske merknader mot den snevre bruken av det randomiserte, blindede kliniske forsøket innen effektforskning.

  Effekten av alternative behandlinger kan være gjennom en fellesnevner som har med den rammen spesifikke behandlingsteknikker presenteres innen. Dette er det viktigste budskapet forfatterne bidrar med. Symbolverdien av teknikkene i seg selv bidrar trolig til denne kontekstuelle rammen. Det hele skaper for pasientene en forståelig og meningsfull historie, som kalles narrativ.

  Forfatterne gir en utilstrekkelig orientering om den forskningsdokumenterte nytten av alternativ behandling generelt eller alternative behandlingsteknikker spesielt.

  Den største svakheten er at forfatterne ikke berører mulige risikoer forbundet med alternativ behandling. Selv i akupunkturkapitlet nevner de ikke med et ord de kjente risikoene forbundet med akupunktur, og de hevder til og med at alternative behandlinger er «bivirkningsfrie». Dette skjemmer klart hovedinntrykket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media