Aldersforskjeller i forebygging av kardiovaskulær sykdom

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en britisk studie kunne man ikke påvise kjønnsforskjeller i primærforbyggende tiltak mot kardiovaskulær sykdom.

  Forskning har vist at det er alders- og kjønnsulikheter i sekundærforebygging av kardiovaskulær sykdom. Særlig gjelder dette kolesterolsenkende behandling. Engelske forskere har nå undersøkt om det også er slike forskjeller for primærforebyggende tiltak (1).

  Journalopplysninger for 41 250 personer over 40 år ble analysert. 89 % hadde ikke kardiovaskulær sykdom og kunne derfor anses som mulig målgruppe for primærforebyggende behandling. Andelen av disse som fikk blodtrykkssenkende medikamenter økte fra 5 % i aldersgruppen 40 – 44 år til 57 % i gruppen ≥ 85 år. Statinbruk økte fra 3 % (40 – 44 år) til 29 % (70 – 74 år), men avtok i aldersgruppen > 74 år. Det var ingen konsistente kjønnsforskjeller i forskrivningstrender, men totalt sett brukte flere kvinner antihypertensive legemidler og flere menn statiner.

  – Studien viser alders- og kjønnsspesifikk prevalens av primærforebyggende medikamentbruk i engelsk allmennpraksis, sier forsker Hálfdán Pétursson ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Forfatternes konklusjon er at statiner brukes for lite til primærforebygging for folk over 74 år, men de påpeker manglende gode studier når det gjelder dem over 80 år. Studiens svakhet er at man ikke vet hvor stor andel statinbrukere som er i høyrisikogruppen eller hvor stor andel «høyrisikanter» der er som bruker statiner. Polyfarmasi, komorbiditet og andre faktorer gjør at man kan ikke ta for gitt at statinbruk blant de eldste skulle anbefales, sier han.

  – Det mest interessante funnet er at det var nesten ingen kjønnsforskjell i forebyggende medikamentbruk selv om vi vet at menn har betydelig høyere risiko enn kvinner på samme alder, sier Pétursson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media