Komplett om enslige, mindreårige barn på flukt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eide, Ketil

  Barn på flukt

  Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. 356 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-05-40601-8

  Endelig er den her,boken vi har ventet på, kanskje uten helt å vite det.Den er skrevet for et vidt praksisfelt innen barnevern, omsorgsinstitusjoner og kommunalt hjelpeapparat, men vil også være til stor nytte for leger som søker å forstå sine pasienter bedre, enten barna er flyktninger eller asylsøkere.

  Innholdet i de fire delene og 15 kapitlene kommer tydelig frem i innholdsfortegnelsen, noe som gjør boken godt egnet som oppslagsbok. Den dekker alt – hva vi vet om enslige flyktningbarn, flyktningbarn mellom jus, politikk og samfunn, inklusiv barnas stilling i forhold til menneskerettigheter, utlendingslov og rettslig regulering av omsorgssituasjonen. I delen som omhandler det psykososiale arbeidet, drøfter forfatterne utviklingsstøttende omsorg i mottak, veien til bosetting, skolens betydning og ulike terapitilnærminger. I den siste oppsummerende delen drøfter de også etiske og metodiske forskningsmessige utfordringer. Hvert kapittel avsluttes med forslag til utfyllende lesning. Epilogen er en perle, der dagens asylpolitikk speiles i relasjon til vår historie – og barnas.

  Forfatterne har oppdatert kunnskap på områdene som de beskriver, og helhetsinntrykket er solid. Noen konkrete pasientforløp og gruppeintervensjoner er illustrert med pasientmateriale og synliggjør på en god måte sammenhengen mellom teori og praksis. Forståelsen av hva som er barns beste i et kulturelt perspektiv, er et viktig tema som de drøfter.

  Det eneste jeg savner, i en ellers meget omfattende og grundig, men samtidig lett tilgjengelig håndbok, er et eget kapittel om å arbeide med tolk. Tolkens rolle er imidlertid drøftet i relasjon til enkelte temaer, som forskningsutfordringer.

  Dette er en viktig bok i et komplisert felt belemret med mytedannelser. Feltet utfordrer så vel konkret fagkunnskap som hvem vi er som behandlere – i møte med barn i livssituasjoner vi ofte kan ha problemer med helt å ta inn over oss og forstå rekkevidden av.

  Jeg anbefaler boken varmt for alle som arbeider med flyktning- og asylbarn, eller som bare lurer på hva det innebærer. For barne- og ungdomspsykiatere burde den være obligatorisk pensum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media