Holdninger, ferdigheter og kunnskap i palliativ medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oneschuk, Doreen

  Hagen, Neil

  MacDonald, Neil

  Palliative medicine

  A case-based manual. 3. utg. 411 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33

  ISBN 987-0-19-969414-3

  Målet er å gi en innføring i fagfeltet palliativ medisin – først og fremst for studenter og yngre leger. Boken er skrevet av en stor forfattergruppe fra Canada med et tydelig kanadisk perspektiv. Imidlertid er dette ikke så farlig siden Canada er et av de fremste foregangslandene innen feltet. Det norske perspektivet kan lett tilføyes ved å konsultere Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

  Forfatterne ønsker å presentere palliativ medisin på en lett tilgjengelig måte. Som i de første to utgavene gjør de dette ved hjelp av kasuistikker, der et mer eller mindre karakteristisk pasientforløp danner den røde tråden for problembasert læring. I denne håndboken dekker de et meget vidt spekter av palliativ medisin og etterlater ingen tvil om at palliasjon er mye mer enn smertebehandling. Viktige momenter er at fysiske plager kun lar seg behandle på tilfredsstillende måte når de plasseres i den psykiske, sosiale og åndelig-eksistensielle konteksten med en multidisiplinær tilnærming. Innholdet dekker alle symptomer som innbefattes av det mest basale verktøyet for symptomkartlegging, Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), men også et helt grunnleggende tema som kommunikasjon. Samtidig tar forfatterne opp nokså spesifikke symptomer som malign tarmobstruksjon, sårbehandling, urogenitale plager og symptomer relatert til munnen. Spesielt må jeg nevne kapitlene om palliative problemstillinger rundt barn, pasienter på intensivavdelinger og pasienter med ikke-maligne sykdommer som hjertesvikt, terminal nyresvikt eller hiv/aids.

  I hvert kapittel starter forfatterne med å definere to til fire læringsmål med henblikk på holdninger, ferdigheter og kunnskap. Kasuistikken brukes til å utfordre leseren med spørsmål, som i de aller fleste tilfeller besvares på en kompakt og lett forståelig måte. Et stort antall figurer og tabeller bidrar til en oversiktlig presentasjon av stoffet. Illustrasjonene av sykdommer i munnhulen kunne med fordel vært trykt i farger.

  Denne nye utgaven innfrir forventningen om å være oppdatert med den nyeste kunnskapen. Dette illustrerer spesielt kapitlet om anoreksi-kakeksi-syndromet, som ble definert av European Palliative Care Research Collaborative så sent som i 2011.

  Jeg mener at denne håndboken ikke bare passer for de yngste legene, men også for mer viderekomne kolleger. Palliativ medisin har kun en kort tradisjon som del av medisinutdanningen og er nærmest fraværende i spesialistutdanningen i Norge. Jeg anbefaler boken sterkt for alle leger i primær- eller spesialisthelsetjenesten som har ansvar for pasienter med behov for lindrende behandling, enten daglig eller mer sjelden, og med maligne eller ikke-maligne grunnsykdommer. Den vil sikkert kunne få plass i mange bokhyller på legekontorer, sykehusavdelinger, på sykehjem med eller uten lindrende enhet – eller på nattbordet slik som forfatterne ønsker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media