Misdannelser etter assistert befruktning

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hos barn unnfanget etter assistert befruktning er det høyere risiko for medfødte misdannelser. Årsaken til dette kan være risikofaktorer hos moren.

  Risikoen for misdannelser hos barn unnfanget etter assistert befruktning er nylig undersøkt i en stor kohortstudie fra Australia (1). Alle fødsler og aborter med svangerskapslengde ≥ 20 uker ble registrert, og opplysninger om misdannelser ble samlet frem til barnet var fem år. Studien omfattet 308 974 fødsler. 6 163 av disse var resultat av ulike former for assistert befruktning.

  Ikke-korrigerte data viste at fødsler etter assistert befruktning var assosiert med økt risiko for misdannelser (n = 513, 8,3 %) sammenliknet med fødsler hos dem som ble spontant gravide (n = 17 546; 5,8 %), OR 1,47 (95 % KI 1,33 – 1,62). Etter justering for andre risikofaktorer, f.eks. morens alder, var det kun behandling med intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) som fortsatt var assosiert med statistisk signifikant økt risiko.

  – Dette er en godt gjennomført populasjonsbasert studie med tilnærmet 100 % oppfølging av alle svangerskap etter 20. svangerskapsuke, sier Tom Tanbo, seksjonsleder og professor ved reproduksjonsmedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Kodingen av utviklingsavvik ble foretatt på en betryggende måte. Det er imidlertid en svakhet ved studien at den ikke inkluderer svangerskap med påviste utviklingsavvik som ble avsluttet før uke 20.

  Studien bekrefter resultatene fra tidligere studier, spesielt store studier fra Skandinavia. Den bekrefter også funn om at tidligere infertilitet i seg selv er assosiert med økt risiko for utviklingsavvik hos barnet, sier Tanbo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media