Mer opplæring ga flere kolsdødsfall

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En randomisert studie om effekten av et intensivert oppfølgingsprogram for kolspasienter måtte stoppes på grunn av flere dødsfall i intervensjonsgruppen.

  Tidligere studier har vist at strukturert opplæring og oppfølging for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) reduserer antall sykehusinnleggelser. Pasienter med kols ved 20 sykehus i USA ble randomisert til to grupper (1). Alle fikk utlevert skriftlig informasjonsmateriell om sykdommen. Intervensjonsgruppen fikk i tillegg opplæring i egenbehandling av eksaserbasjoner, skriftlig behandlingsplan, nødresepter og telefonoppfølging av helsepersonell.

  Rekrutteringen ble stanset etter at 426 pasienter var inkludert, mot planlagt 960. Grunnen var at det var flere dødsfall i intervensjonsgruppen (n = 28) enn i kontrollgruppen (n = 10; p < 0,003). Forskjellen var særlig stor for kolsrelaterte dødsfall. Det var ingen forskjeller i hyppigheten av kolsrelaterte sykehusinnleggelser eller i når pasientene startet behandling ved eksaserbasjoner.

  – Resultatene fra denne studien er tankevekkende, sier professor og overlege Frode Gallefoss ved Lungeseksjonen, Sørlandet sykehus Kristiansand. – Studien omfatter i hovedsak pasienter med alvorlig kols, nesten alle menn. Svakheten er at forskerne ikke har adekvate komparentopplysninger som kunne ha bidratt til å forklare dødsfallene: manglende etterlevelse, manglende forståelse eller feil behandlingsplan? Pasientopplæringen må alltid tilpasses den enkeltes forutsetninger, og læringsmålene må sjekkes, sier Gallefoss.

  – I Norge har vi gode erfaringer med pasientopplæring og tidlig intervensjon ved kols (2). Den nye studien fra USA bør føre til mer forskning om pasientopplæring, og den viser viktigheten av at studier monitoreres grundig underveis, sier Gallefoss.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media