Immunterapi mot melanom i mus

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Injeksjon av virus som koder for aktive gener i humane melanomceller kan helbrede melanom hos mus.

  Mutasjoner i kreftceller gjør at cellene i noen tilfeller kan oppdages og fjernes av immunsystemet før kreften har etablert seg. Ved etablert kreft har imidlertid immunsystemet vent seg til mutasjonene og tolererer dem.

  I en ny studie har forskere vist at mus som var injisert med melanomceller fra andre mus, kan kureres ved at immunsystemet aktiveres mot proteiner fra melanomceller fra menneske (1). Forskerne infiserte musene med virus som inneholdt alle aktive gener (cDNA) i melanomcellelinjer fra menneske. Dette førte til en aktivering av immunsystemet og til at melanomcellene forsvant. Ved bruk av aktive gener fra cellelinjen som hadde gitt musene kreft, hadde behandlingen ingen effekt.

  – Utfordringen ved immunterapi ved kreft er å få immunforsvaret til å oppfatte kreftcellene som fremmede på samme måte som infeksiøse agenser, sier Johanna Olweus, professor og forskningsleder ved Seksjon for immunologi, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

  – Det var vesentlig bedre effekt ved bruk av cDNA fra humane tumorceller enn fra murine tumorceller. Dette skyldes trolig at de humane melanomproteinene vil ha noe annerledes aminosyresekvenser enn dem fra mus. Disse vil derfor oppfattes som fremmede av musenes immunsystem.

  Tre proteiner var særlig viktige ved aktiveringen av musenes immunsystem. Terapi rettet mot disse tre samlet ga effekt på kreftutviklingen. Terapi rettet mot enkeltproteiner hadde ingen effekt.

  – Dette er i samsvar med kliniske studier hos mennesker. Det har vist seg vanskelig å oppnå klinisk respons der vaksinasjonen har hatt som målsetting å vekke immunresponser mot enkeltproteiner i kreftceller som også finnes i normale celler, sier Olweus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media