Sammenhengen mellom psykiske og somatiske lidelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jørgensen, Per

  Psykiske sygdomme og kroppen

  186 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 198

  ISBN 978-87-628-1007-5

  Ikke bare i Danmark, men også i Norge synes det å være en kjensgjerning at biologiske forhold og somatisk helse hos pasienter med psykiske lidelser blir neglisjert. En viktig årsak er mangel på kunnskap hos helsepersonell og interesse for den kroppslige dimensjonen ved psykiske lidelser. Som en følge av dette kan pasienter med psykiske lidelser bli gående i lang tid med uoppdagede, alvorlige somatiske sykdommer både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette er spesielt bekymringsfullt all den tid det er betydelig økt sykelighet og dødelighet med bakgrunn i somatiske sykdommer hos personer med psykiske lidelser. Det dreier seg bl.a. om hjerte- og karlidelser, diabetes og overvekt. Likeledes er det økt risiko for utvikling av psykiske lidelser, spesielt depresjon i kjølvannet av en rekke somatiske lidelser, som hjerte- og karlidelser, diabetes, kols, kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, endokrinologiske sykdommer og dessuten ved langvarige smertetilstander. Det er også viktig å være klar over at en rekke medisiner som brukes i psykiatrien, har somatiske bivirkninger, og at mange medisiner som brukes ved forskjellige somatiske sykdommer, har psykiske bivirkninger.

  Det er disse forholdene som tas opp og beskrives. Foruten redaktøren, som er sjeflege, er det bidrag fra ti andre, de fleste leger, men også to fysioterapeuter og en psykolog. Siktemålet er å gi en kortfattet oversikt til klinikere og undervisere i helsetjenesten. I første del gir bidragsyterne en teoretisk, filosofisk oppdatering om temaer som kropp og sjel som henholdsvis atskilte og integrerte fenomener, om kroppsfenomenologi og om det kroppsliggjorte sinn. Denne delen avsluttes med en oversikt over forskjellige kroppsterapier som benyttes av fysioterapeuter, inkludert psykomotorisk fysioterapi slik som vi kjenner det i Norge.

  Del to handler om kroppslige forstyrrelser knyttet til forskjellige psykiske lidelser – henholdsvis schizofreni, depresjon, angstlidelser, somatoforme tilstander, spiseforstyrrelser, AD/HD, seksuelle forstyrrelser og metabolsk syndrom. Boken avsluttes med EUs charter om en kombinert tilnærming til mental og fysisk helse.

  Tematikken er omfattende, men boken kortfattet. Derfor er den preget av litt oppramsende stil i enkelte kapitler, men i det store og hele gir den viktig kunnskap og kan inspirere leseren til å gå mer i dybden ved å søke andre kilder, særlig tidsskriftsartikler. Første del er vanskeligere tilgjengelig for dem som ikke kjenner til den mer filosofiske stilen som særlig gjør seg gjeldende i Mellom- og Sør-Europa. Boken kan likevel anbefales for leger i allmenn- og spesialisthelsetjenesten generelt, men særlig for dem som arbeider i psykiatrien. Den er også nyttig for psykologer og sykepleiere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media