Råd og vink om digital støtte av undervisning

Hallvard Lærum Om forfatteren
Artikkel

Blix, Siw

Anderssen, Norman

Størdal, Tove

helse.digital

Digital arenaer i praksis og utdanning. 300 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012. Pris NOK 398

ISBN 978-82-02-35020-8

Dagens studenter er vant til teknologi og har forventninger til at universiteter og høyskoler skal ta i bruk IKT i undervisningen. Flertallet av underviserne er ikke like vant med IKT, og mange kan kvie seg for å gå inn i dette. Denne boken henvender seg til undervisere som har tatt i bruk eller ønsker å ta i bruk elektroniske hjelpemidler i arbeidet med studentene. Forfatterne tar utgangspunkt i undervisning av sykepleiere, men erfaringene som forfatterne har gjort, har like stor relevans for øvrige profesjoner. Hovedforfatterne er intensivsykepleier med master i helsefag, psykolog og professor i sosialpsykologi og sykepleier og jordmor med master i helsefag.

Forfatterne tar for seg bruk av simuleringsprogramvare, elektronisk organisering av undervisningen («Learning Management Systems»), utvikling av virtuelle fagnett, støtte for studenter med lese- og skrivevansker og gjennomføring av fjernundervisning og eksaminering via videokonferanse. I tillegg blir helsepersonells behov for IKT-kompetanse berørt, og moderne studenters forhold til digitale medier blir diskutert. Boken inneholder også erfaringer fra brukerdrevet innovasjon og produktutvikling hvor læresteder og næringsliv samarbeider. Sistnevnte kapitler skiller seg tematisk ut fra resten av innholdet, men de har interessante sider.

Dette er en engasjerende og velskrevet bok, selv om innholdet veksler mellom det mer dyptgående og det helt summariske. Forfatterne har lyktes best der de systematiserer egne erfaringer og presenterer dem med kommentarer. Erfaringene er bygd opp over 20 år, ved prøving og feiling gjennom flere generasjoner teknologi. Dette er generiske momenter, de gir ingen instruksjoner for navngitte IKT-systemer, og det er nyttig lesning for alle som har tenkt å bruke IKT direkte eller indirekte i sin undervisning. Øvrige deler fungerer mer som innspill i en debatt om IKT, og bør leses som sådan. Jeg vil anbefale boken for den som er nysgjerrig på emnet, og som underviser studenter selv.

Anbefalte artikler