Nyttig om funksjonelle lidelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fink, Per

  Rosendal, Marianne

  Funktionelle lidelser

  Udredning og behandling. 244 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 268

  ISBN-978-87-628-1124-9

  Funktionelle lidelser har fem deler: Generelt om funksjonelle lidelser, Behandling, Oppfølging, Funksjonelle lidelser hos barn og Kulturelle aspekter og historiske forhold. Den har 298 referanser, forord, leseveiledning, liste over forkortelser og stikkordregister.

  Bør du som travel kliniker lese denne boken? Oversikten over behandlingsmodellen TERM («The Extended Reattribution and Management Model») og generelle råd om håndtering av pasienter med kronisk funksjonelle lidelser kan være nyttig for alle. TERM-modellen er bygd opp over de alminnelige og til dels velkjente prinsippene for god lege-pasient-kommunikasjon og behandlingsetikk, men bare satt mer i system med henblikk på den multisymptomlidende pasienten.

  For psykiatere vil omtalen av klassifikasjon og nyere diagnostisk tankegang være av større interesse. En rød tråd er forfatternes faglige begrunnelse for innføring av det diagnostiske konseptet «bodily distress disorder» (kroppslig stresslidelse), som oppfattes som et syndromkompleks og plasseres under hovedgruppebetegnelsen funksjonelle lidelser. Her finnes den sammen med sykdomsangst (hypokondri), dissosiative tilstander (med sensoriske eller motoriske symptomer) og Münchhausens syndrom by proxy. Kriteriene for kroppslig stresslidelse beskrives detaljert i tekst og tabell. Ettersom diffuse og uspesifikke kroppslige symptomer inngår i en rekke somatiske lidelser, omtales de differensialdiagnostiske problemene. Kompleksiteten i dette feltet fremgår tydelig.

  For pediatere kan den fjerde delen fungere som en kortfattet oversikt over feltet hos barn. For barnepsykiateren blir det for lite substans.

  Redegjørelsen av epidemiologiske forhold er tynn og først og fremst rettet mot danske lesere. Ifølge nyere studier er 4,7 % kvinner og 1,2 % menn rammet av kroppslig stresslidelse.

  Den siste delen som handler om kulturelle og historiske forhold, synes mest forbeholdt de spesielt interesserte. En rekke kuriositeter blir berørt, bl.a. den vandrende livmor, seminal retensjon, besettelse og refleksteori. Spennvidden er stor, og intensjonen bak blir litt borte. Medisinskhistoriske forhold som fremdeles preger dagens diagnostiske tankegang, og som driver den faglige søken etter et mer empirisk fundament, kunne med fordel ha kommet tydeligere frem.

  Deler kan trolig fint brukes som supplement eller bakgrunn og innføringsstoff i medisinsk ikke-forklarte symptomer, f.eks. i videreutdanningsprogrammer for klinikere.

  Boken er et viktig internasjonalt bidrag til feltet somatoforme lidelser og medisinsk ikke-forklarte symptomer. Forfatterne oppnår sin hovedintensjon om å gjøre kroppslig stresslidelse og TERM-behandlingsmodellen mer kjent. Hvordan drakampen om fremtidig lidelsesnavn, kategorier og definisjoner ender til slutt, er ikke godt å si. Det synes imidlertid å være internasjonal enighet om behovet for reklassifisering og termendring. Somatoforme lidelser i DSM-IV er foreslått endret til somatiske symptomlidelser i DSM-V, som kommer i 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media