Lærebok om behandling av hud med og uten sår

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langøen, Arne

  Sårbehandling og hudpleie

  317 s, tab, ill. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, 2012 Pris NOK 449

  ISBN 978-82-05-41518-18

  Boken er skrevet som en lærebok innen sårbehandling og hudpleie. Den har innledningsvis et kapittel om hudens funksjon og oppbygging, deretter er antall sider fordelt omtrent likt mellom temaene kroniske sår og hudpleie. Den er lettskrevet i muntlig stil, med forfatterens kommentarer innimellom. Formatet er A5, og illustrasjonene består av fotografier, tabeller, flytskjemaer og summariske oversikter.

  Medisinsk håndtering av kroniske sår har tradisjonelt vært ekspektant hva gjelder både diagnostikk og behandling. De siste ti årene har kulturen endret seg til en betydelig mer aktiv holdning. Ny kunnskap er kommet om sårvæskens innhold av aktive inflammatoriske substanser, som gir protrahert forløp med bakteriekolonisering, produksjon av biofilm og residiverende infeksjoner. Slike sår skal nå behandles med revisjon av sårflate og tilpasset hyppighet på bandasjeskift til sårets karakter.

  I det første kapitlet om kroniske sår får leseren en bred og oppdatert oversikt over patofysiologiske mekanismer som man i dag mener er av betydning for protrahert sårtilheling. Videre er det en oversikt over moderne prinsipper for sårbehandling med indikasjon og protokoll for fluelarver, vakuumbehandling og delhudstransplantasjon. Oversikten over type bandasjemateriell på markedet er god, og i tabellform får man råd om hvilke man bør velge til ulike sår, i tillegg til forskjellig type kompresjonsbehandling. I det neste kapitlet tar forfatteren for seg diagnostikk og betydningen av kirurgisk intervensjon på arterie- og venesiden og forebygging og behandling av diabetessår og trykksår. For å ivareta sårbehandling i tråd med moderne behandlingsprinsipper kreves god logistikk og godt samarbeid mellom hjemmesykepleie, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Avslutningsvis er det en oversikt over ulike modeller for hvordan sårarbeidet er organisert i Norge.

  Det andre temaet, hudpleie, er fordelt på tre kapitler, hvorav det første inneholder en detaljert oversikt, laget av farmasøyt, om indifferente hudprodukters fremstilling, innhold og funksjon. De øvrige kapitlene handler om ivaretakelse av normal hud i ulike aldre og stell av hud som utsettes for påkjenninger som uttørring, fuktighet, soling og kløe. Kapitlene inneholder også en del praktiske tips.

  Dette er en kjærkommen og oppdatert bok innen sårbehandling. Innholdsmessig er den relativt omfattende sett i forhold til sidetallet, noe som kan forklare at den fremstår som litt ujevn. Temaet sårbehandling er på et høyt medisinskfaglig nivå, men jeg savner en omtale av behovet for biopsitaking under utredningskapitlet. Hudpleiedelen fremstår som noe mindre gjennomarbeidet, og stedvis er det noen avvik fra generelle dermatologiske behandlingsprinsipper og terminologi.

  Boken kan absolutt anbefales og bør kunne leses av alle grupper den er tiltenkt: sykepleiere, studenter, helsefagarbeidere og farmasøytisk personell, i tillegg til leger med interesse for sårbehandling.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelderen er styremedlem i Norsk interesseforening for sårheling (NIFS), og Arne Langøen er leder av NIFS.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media