()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Genomvide assosiasjonsanalyser har identifisert HDAC9-varianter som påvirker risikoen for utvikling av hjerneinfarkt.

  Hjerneslag er en av de tre vanligste dødsårsakene i vestlige land. Man vet en del om risikofaktorer, bl.a. hypertensjon, men bakenforliggende årsaker er lite kjent. Hjerneslag inndeles gjerne i storkarsykdom, småkarsykdom og kardioembolisk sykdom, og risikofaktorene er noe ulike. Tvillingstudier tyder på en viss arvelighet.

  En internasjonal forskningsgruppe har nå utført genomvide assosiasjonsstudier, såkalte GWAS-studier, der de sammenliknet 3 548 pasienter med 5 972 kontrollpersoner (1). Replikasjon av interessante genområder ble utført på prøver fra 5 859 pasienter og 6 281 kontrollpersoner. Gruppen bekreftet tidligere funn og identifiserte HDAC9 som assosiert med storkarsykdom. HDAC9 koder for histondeacetylase 9. Genet er lokalisert på kromosomarm 7p. Dette funnet ble så bekreftet i en populasjon med 735 pasienter og 28 583 kontrollpersoner.

  – Denne studien viste en assosiasjon mellom varianter i HDAC9-genet og storkarsykdom, dvs. aterosklerose. En slik assosiasjon er potensielt viktig, men har liten relevans for kartlegging av grunnsykdommen hos den enkelte slagpasienten, sier Lars Thomassen, overlege og professor ved Haukeland universitetssykehus. – Pasienter med ukjent årsak eller flere mulige årsaker ble ikke tatt med. De fleste genetiske risikofaktorene vil kun vise en liten oddsratio og har minimal positiv prediktiv verdi, sier han.

  – Forfatterne påviste også at det forelå en genetisk heterogenitet for forskjellige subgrupper av hjerneslag, og konkluderte med at denne genetiske heterogeniteten sannsynligvis gjenspeiler den patofysiologiske heterogeniteten bak hjerneinfarktene. Deres anbefaling er å vurdere forskjellige subgrupper av hjerneslag hver for seg, både i forskning og i klinisk virksomhet. Denne konklusjonen kan en kliniker lett si seg enig i, sier Thomassen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media