Global helse og helsesystemer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Smith, Richard D.

  Hanson, Kara

  Health systems in low- and middle-income countries

  An economic and policy perspective. 288 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-956676-1

  Initiativer for å styrke folkehelsen i lav- og mellominntektsland har vært vertikale, dvs. at ett program er rettet mot én sykdom eller ett bestemt helseproblem. Man legger nå økende vekt på horisontale programmer som understøtter og styrker helsetjenesten generelt. Det er denne innsikten – at velfungerende helsesystemer er helt avgjørende for å bedre helsen globalt – som er utgangspunktet for antologien Health systems in low- and middle-income countries. Redaktørene, som begge har tilknytning til London School of Hygiene and Tropical Medicine i London, argumenterer for en «diagonal tilnærming» som vektlegger både vertikale og horisontale initiativer.

  Det er 12 bidragsytere som dels har samarbeidet om å skrive de 12 kapitlene. Den første delen omhandler helsesystem som begrep, og forfatterne argumenterer for en vid forståelse, hvor helsesystemet representerer ikke bare helsesektoren, men også forhold som kan påvirke helse og innvirke på helsesektoren. Ett kapittel behandler ledelse og styring av institusjoner og helsesystemer. Den andre delen dreier seg om finansiering og kvalitetsmåling innen helsesektoren. I den tredje delen diskuterer bidragsyterne den videre konteksten, som internasjonal handel, sosiale faktorer som påvirker helsen, og globale endringer. I det siste kapitlet retter redaktørene blikket fremover og etterlyser en økt vektlegging av kompetanse innen global helse, hvor de særlig fremhever evnen til å forhandle på tvers av sektorer og land.

  Bidragene er velskrevne og solid forankret i aktuell litteratur, men jeg savner en bredere omtale av problemstilinger knyttet til mobilitet av helsepersonell på tvers av landegrenser. Global helse er nylig løftet opp på den politiske agendaen også i Norge, med en egen melding til Stortinget om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. Denne nye boken gir en bredt anlagt og aktuell innføring til ulike systemperspektiver på helse i lav- og mellominntektsland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media