Barn som pårørende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Haugland, Bente Storm Mowatt

  Ytterhus, Borgunn

  Dyregrov, Kari

  Barn som pårørende

  221 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2012. Pris NOK 345

  ISBN 978-82-7935-324-9

  Barn er ikke pårørende slik voksne er det. De er knyttet til sine foreldre på godt og vondt, og når foreldrene pga. egen sykdom eller rusproblemer ikke er i stand til å utøve foreldreskapet til barnas beste, står barna i fare for å utvikle alvorlige psykososiale problemer. 1. januar 2010 fikk helsepersonelloven og spesialisthelseloven bestemmelser om at disse barna, med foreldrenes samtykke, skal få informasjon om foreldrenes tilstand og nødvendig oppfølging fra hjelpeapparatet. Lovbestemmelsene har som hensikt å sikre at risikoutsatte barn og unge får tidlig hjelp og sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen.

  Denne boken er resultat av et samarbeid mellom erfarne klinikere og forskere initiert av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2007). Redaktørene er anerkjente forskere i psykologi og sosiologi, og de har gjennom sin forskning bidratt til å synliggjøre disse barna både i politiske og barnefaglige fora. De har med seg sju bidragsytere, og sammen tar de for seg lovgrunnlaget, barnas situasjon når foreldrene har en alvorlig kreftsykdom, nevrologisk sykdom eller skade, psykiatrisk sykdom eller rusproblemer, og den særlige risikoen de yngste barna er i når mor er deprimert. Et av kapitlene handler om den særlige utfordringen for barn som pårørende i minoritetsfamilier. I tillegg tar forfatterne for seg tiltak som pedagogiske samtalegrupper for barn og familiesamtaler med barneperspektiv når mor eller far har en psykisk lidelse, og de formidler erfaringsbaserte råd til de barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten.

  Boken er oversiktlig disponert, og artiklene har gode kildehenvisinger. Den er lettlest og har et godt og presist språk. Målgruppen er profesjonsutøvere som møter barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten, i fastlege- og helsesøstertjenesten, i skole, barnehage og barnevern. Barn som pårørende har alltid eksistert. De siste årene er imidlertid deres behov for støtte blitt anerkjent bl.a. gjennom lovverket, og da er det vesentlig at de blir møtt på en utviklingsfremmende måte av det profesjonelle hjelpeapparatet.

  Forfatterne vektlegger betydningen av å arbeide sammen med foreldrene for å støtte barna, og et hovedpoeng blir derfor hvordan hjelperne klarer å gjøre barnas situasjon til relevante temaer i møtene med de syke og rusmisbrukende foreldrene. Jeg anbefaler boken på det sterkeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media