Nikotinplaster for røykeslutt under svangerskap?

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Røyking i svangerskapet er forbundet med prematur fødsel og lav fødselsvekt. Gir bruk av nikotinplaster hos gravide økt sannsynlighet for røykeslutt?

Gjengitt med tillatelse fra New England Journal of Medicine (1)

I en ny multisenterstudie fra Storbritannia har forskere undersøkt om nikotinplaster kan bidra til røykeslutt hos gravide (1). Studien omfattet 1 052 kvinner i svangerskapsuke 12 – 24. De ble randomisert til behandling med nikotinplaster eller placebo. I tillegg fikk de veiledning.

Det var ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt andelen som ble røykfrie frem til fødselen. Med unntak av flere keisersnitt i gruppen som fikk nikotinplaster, fant man heller ingen forskjeller i svangerskapsutfall. Det var imidlertid lav etterlevelse i begge gruppene.

– Hovedkonklusjonen i denne studien er at bruk av nikotinpreparater fra 12. – 24. uke i svangerskapet i tillegg til personlig veiledning ikke førte til at flere gravide ble røykfrie ut svangerskapet. Det er imidlertid flere momenter som kan så tvil om dette er resultater man også må regne med i daglig praksis, sier overlege Frode Gallefoss ved Lungeavdelingen, Sørlandet sykehus Kristiansand.

– Forfatterne nevner selv en dårlig etterlevelse med nikotin-/placeboplasteret – henholdsvis 7 % og 3 %. Dette er overraskende lavt og kan avspeile at den personlige oppfølgingen fra helsepersonell har vært mangelfull. Et annet moment er intervensjonstidspunktet. Studier viser at de som spontant blir røykfrie i svangerskapet, slutter nokså umiddelbart etter at de er blitt klar over graviditeten. Flere tidligere studier på effekter av røykeintervensjon, for eksempel ved ultralydkontroll omkring18. svangerskapsuke, har også vist skuffende resultater.

I omsorgen for røykende gravide er det viktig at tidlig røykeintervensjon etterfølges av tett personlig oppfølging. Da kan det hende at nikotinpreparater kan bidra til økt røykeslutt hos gravide, sier Gallefoss.

Anbefalte artikler