Kunstgruppeterapi ved schizofreni?

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er uklart om gruppebasert kunstterapi som tilleggsbehandling ved schizofreni har effekt på sosial fungering og mental helse.

  Internasjonale retningslinjer for behandling av schizofreni og relaterte psykoser anbefaler en kombinasjon av farmakoterapi og psykososiale intervensjoner. Britiske forskere har nå utført en multisenterstudie for å evaluere den kliniske effekten av kunstterapi i grupper for schizofrenipasienter sammenliknet med annen aktivitet og standard behandling (1).

  Totalt 417 personer over 18 år med diagnosen schizofreni deltok i studien. De ble randomisert til tre grupper. Den første fikk tilbud om ukentlig gruppebasert kunstterapi i 12 måneder i tillegg til standard omsorg, den andre fikk et tilsvarende opplegg, men med gruppeaktiviteter som ikke omfattet kunstnerisk aktivitet, den tredje fikk kun standardbehandling. Kunst- og aktivitetsgruppene besto av inntil åtte pasienter, og terapien varte i 90 minutter hver gang.

  Det var ingen forskjeller i global fungering eller mental helse i de tre gruppene. Det var heller ingen forskjell i fremmøte, sosial fungering og tilfredshet med omsorgen.

  – Det er vanskelig å gjennomføre denne type undersøkelser, så tiltaket er prisverdig, sier professor Stein Opjordsmoen Ilner ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo. – Resultatene bør tolkes med varsomhet. Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 41 år og hadde vært syke i 17 år i gjennomsnitt. Deltakelsen i gruppene var svært lav, og mange møtte ikke i det hele tatt. Dersom man skal undersøke effekten av en tilleggsbehandling, må den gis i tilstrekkelig dose.

  Kunstterapi kan være nyttig for enkelte pasienter, kanskje særlig tidlig i sykdomsforløpet, sier Ilner. – Også andre kreative tilnærminger, slik som bevegelsesgrupper og musikkterapi, bør undersøkes nærmere, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media