()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høye doser D-vitamintilskudd kan bedre kronisk obstruktiv lungesykdom, men bare hos dem med uttalt D-vitaminmangel.

  Flere studier har vist at mange pasienter med uttalt kols har lave D-vitaminnivåer. I en belgisk studie ble 182 pasienter med moderat til alvorlig kols randomisert til D-vitamintilskudd i høye doser eller placebo hver 4. uke i ett år (1). D-vitaminnivået steg signifikant i intervensjonsgruppen. Median tid til første eksaserbasjon av kols var tilnærmet lik i begge grupper (hasardratio 1,1; p = 0,41). Antall eksaserbasjoner, lungefunksjon, antall sykehusinnleggelser, livskvalitet og død var også lik. En posthocanalyse av 30 pasienter med uttalt D-vitaminmangel ved studiestart viste imidlertid signifikant færre eksaserbasjoner med D-vitamintilskudd (rateratio 0,57; p = 0,042).

  – Denne studien tyder på at D-vitamintilskudd ikke har effekt hos de fleste pasienter med kols, sier overlege May Brit Lund ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Men studien er for liten og observasjonstiden for kort til å kunne forvente effekt på utfallsvariabler som lungefunksjon, livskvalitet og død. Kolspasienter er dessuten en heterogen gruppe med stor variasjon når det gjelder fysiologiske, immunologiske og genetiske faktorer. Subgruppeanalysen inngikk ikke i den opprinnelige studieprotokollen og omfattet svært få pasienter, så disse funnene må i særlig grad tolkes med forsiktighet, sier Lund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media