()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er få og små forskjeller mellom ulike typer blodtrykkssenkende legemidler. Det viser en ny norsk systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse.

  Etter et omfattende litteratursøk sto det igjen 25 studier som oppfylte kriteriene vi hadde satt opp på forhånd (1). Blant annet skulle studiedeltakerne i hovedsak være friske personer (primærforebygging).

  I metaanalysene benyttet vi oss av både direkte og indirekte sammenlikninger. For eksempel: Tiazider og angiotensin II-reseptorblokkere (AII-blokkere) har ikke vært prøvd ut mot hverandre, men begge har vært sammenliknet med betablokkere og med kalsiumblokkere. Informasjonen fra de direkte sammenliknede studiene kan brukes til, indirekte, å si noe om forholdet mellom tiazider og AII-blokkere.

  Vi valgte død, hjerteinfarkt og slag som hovedendepunkter, mens angina, hjertesvikt og nyoppstått diabetes var de sekundære utfallsmålene. Kvaliteten på dokumentasjonen varierte fra høy til svært lav, avhengig av hvilken sammenlikning og hvilket utfall det var snakk om.

  Basert på denne gjennomgangen er det praktisk talt umulig å konkludere med at ett medikament er bedre enn et annet: Forskjellene var enten små eller høyst usikre. Dette skyldtes at resultatene ikke var statistisk signifikante eller var basert på svak dokumentasjon.

  Betablokkere og alfablokkere var de eneste medikamentene som ikke var signifikant bedre enn andre preparater i noen av analysene. Det kan derfor være naturlig å velge andre førstehåndspreparater enn disse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media