Nyttig om etikk i praksis

Eli Berg Om forfatteren
Artikkel

Nordby, Halvor

Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid

202 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 299

ISBN 978-82-05-41949-0

Boken presenteres som en lærebok beregnet spesielt på grunn-, videre- og etterutdanning innen helse- og omsorgsfagene. Forfatteren tar spesielt sikte på å utdype og klargjøre etiske dilemmaer som de profesjonelle kan møte ansikt til ansikt med dem som søker hjelp. Men også lederes utfordringer i etikkfeltet berøres i noen grad.

Et overordnet tema er det krysspresset profesjonelle innen helse og omsorg ofte kan stå i, mellom krav og forventninger fra en ledelse styrt av en økonomi- og administrasjonstenkning, inspirert av New Public Management (NPM), og egne etiske vurderinger og prioriteringer i møter med pasienter i det daglige arbeidet. Forfatteren tar også opp forventningspresset fra pasienter og pårørende som noen ganger – mer eller mindre uttalt – kan sette yrkesutøverens etiske vurderingsevne på prøve.

Til hjelp for klargjøring av problemstillinger og valg i ulike situasjoner presenterer forfatteren en bred og godt forståelig gjennomgang av ulike etiske og filosofiske posisjoner som kan være aktuelle for praksis. Deretter beskriver han modeller for diskusjon, refleksjon og beslutningsstøtte i tilsynelatende uløselige dilemmaer for den enkelte yrkesutøver. Refleksjon over praksis presenteres som et helt nødvendig tiltak i enhver klinisk enhet, noen ganger uformelt kolleger imellom, andre ganger initiert av nærmeste leder for alle medarbeiderne i enheten.

Presentasjonen av kliniske eksempler fra daglig praksis på sykehjem, i ambulansetjeneste, sykehus og hjemmetjeneste øker tilgjengeligheten til stoffet og virker inspirerende selv for en erfaren kliniker. Forfatteren har ikke fokusert spesielt på legers etiske dilemmaer i helsetjenesten. Likevel vil stoffet i høy grad ha relevans både for medisinstudenter og erfarne leger i og utenfor sykehus. Jeg anbefaler boken både for selvstudium og som refleksjonsstøtte i kollegagrupper.

Anbefalte artikler