Nyttig lærebok om kols

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moll, Lill

  Lange, Peter

  Dahl, Birthe Hellquist

  KOL

  Sygdom, behandling og organisation. 262 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-0945-1

  Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er sammen med lungekreft og pneumoni hyppige og livstruende sykdommer i respirasjonsorganene. Minst 10 % av befolkningen har kols, og 3 % vil få den som tilgrunnliggende dødsårsak. Lærebøker om sykdommen foreligger fra bl.a. USA, Storbritannia og Sverige, og nå er det også utarbeidet en slik bok i Danmark.

  Redaktørene er tre profilerte personer i dansk helsevesen og i kols-omsorgen: en allmennlege, en lungelege og en ledende sykepleier. De har knyttet til seg 28 danske forfattere som utgjør en tverrfaglig bakgrunn: leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, dietetiker, psykologer og byråkrater. Redaktørene begrunner tilblivelsen av boken med at behandlingsaktiviteten innenfor kols-området forventes å stige i alle sektorer hvor man arbeider med syke mennesker.

  Det er 27 hovedkapitler med mange hensiktsmessige underkapitler, seks appendikser og et stikkordregister. Målgruppen er alle som direkte behandler kols, og dem som legger forholdene til rette for behandlerne, dvs. helsepolitikere, helsevesenets administrasjon og de ideelle pasientorganisasjonene.

  Boken spenner vidt fra tidlig oppsporing og diagnose til forebygging, behandling og helsevesenets organisasjon. Flere av kapitlene er skrevet av fremragende danske forskere innenfor fagfeltet. Spesielt vil jeg fremheve kapitlene om forekomst, etiologi og patogenese, diagnose og klassifikasjon, screeningundersøkelser, røykeavvenning og behandling i den stabile fasen.

  Forfatterne øser av sitt store erfaringsgrunnlag fra direkte pasientkontakt og stor og god innsikt til dansk og internasjonal forskning. Rådene er stort sett i tråd med norske retningslinjer. Her er egne og informative kapitler som gir praktiske råd om inhalasjonsbehandling, ernæring til under- og overvektige, ergoterapi, seksualitet, mosjon og fysisk trening, pasientutdanning og egenomsorg. Et godt kapittel omhandler utvelgelsen av pasienter og innholdet i et rehabiliteringsprogram med individuelt dosert fysisk trening, pasientutdanning og egenomsorg, ergoterapeuters veiledning, psykologiske utfordringer og involvering av pårørende. Komorbiditet ved kols er illustrativt fremstilt.

  Kapitlet Å leve med kols gir en god presentasjon av den onde sirkelen mellom åndenød, immobilitet og depresjon, og et eksempel på en avskrekkende kommunikasjon mellom behandlende lege og en pasient med svært alvorlig kols. De fire kapitlene om helsevesenets organisering i Danmark, koordinering og sikring av pasientforløpet, kvalitetssikring av helsetjenester og pasientforeninger har begrenset interesse for norske helsearbeidere. Evidensen i de supplerende litteraturhenvisningene, hvor sentralt dansk forskningsarbeid har en fremtredende plass sammen med internasjonal litteratur, er stort sett god. Også manglende dokumentasjon synliggjøres i noen kapitler.

  Boken er skrevet for helsepersonell som skal gi behandlingstilbud til pasienter med kols. Den er lettlest og har gode sammendrag, faktaark, tabeller og illustrasjoner. Jeg savner enkelte forkortelser i ordforklaringslisten. Henvisningen mellom kapitlene er gode, og redaktørene har gjort en stor jobb med å skape samstemmighet mellom de mange forfatterne.

  Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet. Den bør få en stor leserskare av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, dietetikere, ergoterapeuter og annet helsepersonell, i tillegg til helseadministratorer og politikere som har ansvar for å gi gode helsetjenester. Jeg anbefaler at den kjøpes inn til bibliotek, sykehus og allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media