Innleggelse ved demens kan forebygges

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Eldre som utvikler demens, innlegges ofte i sykehus. Mange av innleggelsene kan forebygges, ifølge en amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto Colourbox

I en studie i USA ble 3 019 personer over 65 års alder fulgt fra 1994 til 2007 (1). Ingen hadde demens ved studiestart. 494 deltakere utviklet demens i løpet av studieperioden. Antall sykehusinnleggelser per 1 000 personår var 419 blant dem som utviklet demens mot bare 200 blant de øvrige.

Forskerne satte opp et sett med kriterier for å bedømme hvilke innleggelser som kunne vært forebygd. Etter justering for en rekke variabler, som alder, kjønn og bosituasjon, var andelen innleggelser i demensgruppen høyere enn i gruppen uten demens (rateratio 1,41 (95 % KI 1,23 – 1,61)). Tilsvarende ratio for innleggelser som kunne ha vært forebygd var 1,78 (95 % KI 1,38 – 2,31). Innleggelser som kunne vært forebygd utgjorde 28 % av alle innleggelser i demensgruppen, mot 19 % i gruppen uten demens.

– Denne studien viser at personer med demens er sårbare for akutt indremedisinsk sykdom og tilgang til tidlig helsehjelp, sier Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Det er en stor studie med mange pasienter og lang oppfølgingstid. Lett tilgang til legetjenester og omsorgspersoner som kan oppdage tidlige tegn på sykdom er viktig, sier hun.

– Kunnskap om sykdomspresentasjon og sårbarhet hos personer med demens må vektlegges i utdanningen av leger og sykepleiere, og bør også være tema på kurs for pårørende til personer med demens, sier Ranhoff.

Anbefalte artikler