Opplæring i akuttmedisinsk triage

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Group, Manchester Triage

  Akuttmedisinsk triage

  175 s, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-7477-523-7

  Boken er oversatt fra engelsk og godkjent av Norwegian Manchester Triage Group (NMTG). Den er først og fremst beregnet på sykepleiere som skal sortere og prioritere pasienter i akuttmottak og ved legevakter, men kan være nyttig for andre som jobber med disse pasientene, inklusive legene som skal vurdere og behandle etter triage.

  Det er først noen korte kapitler som beskriver beslutningsprosesser og triagemetodologi, smertevurdering, opplæring i og kvalitetssikring av triage. Et kapittel beskriver hvordan andre faktorer, som type pasient – barn, eldre, ruspåvirkede, aggressive, henvist fra annet sted – og forhold i avdelingen påvirker triageringen utover systemets definerte prioriteringer.

  Hoveddelen består av 51 flytskjemaer med en motstående side med mer detaljerte kommentarer, alfabetisk ordnet etter årsak til kontakt med helsevesenet – allergi, fall, gråtende barn, sår hals, øyeproblemer etc.

  Dette er et arbeidsdokument for de institusjonene som har valgt å bruke systemet Manchester Triage System (MTS). Pasientene får en av fem hastegrader: 1. Umiddelbar (rød), 2. Haster veldig (oransje, < 10 min.), 3. Haster (gul, < 60 min.), 4. Vanlig (grønn, < 120 min.), 5. Haster ikke (blå, < 240 min.).

  Teksten er lettlest, oversiktlig og grei, men systemet er velegnet for elektronisk versjon, ideelt integrert med pasientadministrative system, og NMTG-gruppen arbeider med dette.

  I forordet påpeker bidragsyterne at «det foreligger solid dokumentasjon på at bruken av MTS medfører at de sykeste kommer raskere til behandling, og at dødeligheten for blant andre pasienter med hjerte- og karsykdom reduseres». Dessverre er boken uten referanser, litteraturliste eller dokumentasjon for påstander. Prioritering er helt nødvendig innen akuttmedisin, men hvilket system er best?

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i rapport 22 – 2011 Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus sett på bruk prehospitalt og i flere ledd av den akuttmedisinske kjeden. Rapporten er delvis basert på den svenske rapporten til Statens beredning för medicinsk utvärdering, Triage och flödesprocesser på akutmottagningen fra 2010, som konkluderer med at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskaplig grunnlag for å sammenlikne sikkerhet, pålitelighet og reproduserbarhet mellom de vanligste triagemodellene brukt i Sverige, inklusive MTS og Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS).

  MTS og METTS er de systemene som er mest utbredt i norske helseforetak, i tillegg til mer spesifikke traumetriagesystemer og Norsk indeks for medisinsk nødhjelp i nødmeldetjenesten. Via disse ferske offentlige vurderingene kan man få en oversikt over publikasjoner på feltet. Den foreliggende boken må ses på som et rent arbeids- og opplæringsverktøy for MTS, og dekker som sådan et viktig behov.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media