Klinisk sosialmedisin og rehabilitering

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nielsen, Klaus Vinter

  Modvig, Jens

  Jensen, Britt Toftegaard

  Klinisk socialmedicin og rehabilitering

  304 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-7749-597-7

  Den primære målgruppen er medisinstudenter, men også studenter innen andre helsefag i Danmark.

  Boken har 22 kapitler. I de første sju gjennomgår forfatterne generelle temaer innen faget. Deretter følger kapitler knyttet til de tre livsfasene barn, voksne og eldre. I siste del omtaler de utvalgte sårbare grupper, fra hjemløse og voldsofre til sårbare gravide. Et standardisert oppsett med disposisjon i starten av hvert kapittel, samt en rekke undertitler og rammetekster, gjør det lett å orientere seg i stoffet. Noen få diagrammer, tabeller og skisseaktige figurer har begrenset verdi.

  I Danmark har man en legespesialitet for klinisk sosialmedisin, men ikke for rehabilitering. Det sistnevnte omtales som et tverrfaglig arbeidsområde. Forfatterne begynner med å slå fast at «klinisk socialmedicin er rehabilitering», og at den omfatter legens oppgaver innen rehabiliteringsfeltet. Vi ser her klare forskjeller mellom Danmark og Norge. Hos oss førte oppbyggingen av attføringsmedisinen etter krigen frem til opprettelsen av en spesialitet i klinisk sosialmedisin fra 1958. I 1986 forsvant denne inn i spesialiteten for fysikalsk medisin og rehabilitering, mens sosialmedisinen lever videre som et akademisk fag med et befolkningsrettet mer enn et pasientrettet perspektiv. En sammenlikning mellom denne boken og den nyeste norske læreboken i sosialmedisin illustrerer godt denne ulikheten (1).

  Når boken i tillegg er sterkt preget av dansk lovgivning, helsetjenesteoppbygging, sosialvesen og kulturell tradisjon, vil den ha begrenset relevans som lærebok i Norge. Det betyr ikke at den er uinteressant. Den tar opp enkelte temaer som ikke er godt dekket i norske lærebøker. Det er for eksempel et godt kapittel om torturofre, som gir en god innføring i en problematikk som er høyst aktuell også i vårt land.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media