Betydningen av godt arbeidsmiljø

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Einarsen, Ståle

  Skogstad, Anders

  Det gode arbeidsmiljø

  Krav og utfordringer. 2. utg. 475 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 539

  ISBN 978-82-450-0980-4

  Denne boken ble første gang utgitt som festskrift til psykiater Odd H. Hellesøy i forbindelse med hans 60-årsdag i 2000. Denne andreutgaven er en oppdatering av teori og erfaringer på viktige temaer innen fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi.

  Boken er inndelt i fem hoveddeler: Individet i organisasjonen, Samspill i organisasjonen, Organisasjon og samfunn i endring, Helse og stress i arbeidslivet og Organisasjonens hjelpere. Leseren får en god teoretisk bakgrunn og oversikt over effekt av tiltak på områder som psykososiale faktorer i arbeidet, mellommenneskelig kommunikasjon, hva som gir redusert sykefravær og det å unngå stress og utbrenthet. Forfatterne er opptatt av hva som fremmer, og ikke bare hva som kan unngås eller forebygges. En styrke er at det er mange konkrete eksempler fra norsk og internasjonalt arbeidsliv. Et gjennomgående tema er hva som kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv for individ og samfunn.

  Forfatterne går grundig gjennom de viktigste psykologiske jobbkravene: variasjon, det å lære noe i jobben, kunne treffe beslutninger, behov for anseelse, mellommenneskelig støtte og respekt og at arbeidet er nyttig og verdifullt. Arbeidstakeren må bli sett, hørt og få muligheter til å medvirke med sin kompetanse og erfaring. Forfatterne går så tematisk gjennom betydningen av god ledelse og organisering av arbeidet. Her gir de flere eksempler på hvordan man kartlegger (bruker jobbundersøkelser) og får frem det man ønsker å oppnå ved å stille de riktige spørsmålene. At ledelsen følger opp i etterkant sammen med de ansatte understrekes like tydelig.

  I et «grenseløst arbeidsliv» er det viktig at arbeidstaker ikke forsømmer nødvendig hvile og restitusjon. Globalisering og store krav til fleksibilitet er både krevende og utviklende på samme tid. Arbeidstaker må selv sette egne grenser og få nødvendig støtte fra organisasjonen til å gjøre det. Faren er at man kan bli for oppslukt av arbeidet (honningfellen) og at det kan gå på bekostning av egen helse og sosial livssituasjon. Forfatterne gjennomgår og drøfter disse temaene.

  Et av kapitlene omhandler endringer i arbeidslivet der god informasjon og medvirkning fra ansatte er avgjørende for utfallet. Det er viktig at ansatte opplever mestring, i den forstand at de er i stand til å være med på å gjennomføre endringene.

  Bidragsyterne omtaler viktige temaer som i det daglige arbeidslivet lett kan bli forsømt og glemt. Derfor bør denne boken ha interesse for ledere, verneombud, tillitsvalgte, fagpersoner og andre som har interesse av arbeidsmiljø som bidragsfaktor til verdiskapning og deltakelse i arbeidslivet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media