50 mil bak rattet for å treffe kolleger

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Finnmarkslegene tilbringer gladelig mil etter mil på landeveien for å komme på medlemsmøter, kurs og konferanser.

Jostein Tørstad trygt plassert med en livbøye ved sin side. I bakgrunnen skimtes et knippe russiske fisketrålere. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det forteller lederen av landets nordligste lokalforening Jostein Tørstad. Tørstad berømmer den jobben kurskomiteen gjør. – De arrangerer to kurs årlig; ett vårkurs og ett høstkurs. Begge kursene har bestandig stor deltakelse og kombineres gjerne med et medlemsmøte eller med årsmøtet, sier Tørstad. Lokalforeningen er et viktig samlingspunkt for medlemmene i fylket, og kursene gir faglig påfyll samtidig som det er et sosialt treffsted hvor nettverk dannes. – Dette er utrolig viktig for medlemmene i landets største fylke hvor avstandene er svært store, sier han.

Godt samarbeid i Nord-Norge

Lokalforeningen samarbeider mye med legeforeningene i Nordland og Troms. De tre lokalforeningene har felles sekretariat som er lokalisert i Bodø. De samarbeider blant annet om felles faglige kurs og konferanser og om utgivelse av medlemsbladet «Doktor i Nord» som utkommer fire ganger årlig.

I 2013 skal landsstyremøtet arrangeres i Alta med Finnmark legeforening som vertskap. – Vi er godt i gang med planleggingen, sier Tørstad, som ikke vil røpe hva de lokale innslagene skal inneholde. Blir det noe joik mon tro? Det er fastlege Kenneth Johansen i Alta som leder arrangementskomiteen, og som holder sin trygge hånd om det hele.

Opptatt av sykestuenes fremtid

Tørstad fremhever samhandlingsreformen, rekruttering av leger til fylket, turnusordningen og sykestuenes eksistens som aktuelle saker. – Når det gjelder forslag til ny fastlegeforskrift, skiller vi oss ikke vesentlig ut fra de diskusjonene som foregår i resten av landet. Vi mener likevel det er noen Finnmarksperspektiver som det bør tas hensyn til. Disse har vi brakt inn i vår høringsuttalelse, sier han.

Selv jobber Tørstad ved Kirkenes legesenter. Legesenteret har 23 ansatte hvorav ni fastleger og to turnusleger. Det er rundt 9 600 innbygger totalt i Sør-Varanger, og så og si alle har sin fastlege på senteret. I tillegg hender det hyppig at passasjerer fra Hurtigruten og mannskap fra russiske fisketrålere befinner seg på venterommet. – I Finnmark har nesten ingen fastleger flere enn 1 000 pasienter på listen sin.

Vi har mindre tilgang til spesialister enn ellers i landet, noe som skyldes de store avstandene, samt at omfanget av spesialister og private helsetilbud naturlig nok er mindre enn andre steder. Tørstad tror at flere pasienter i Finnmark går gjennom allmennlegetjenesten for å komme videre til spesialist enn andre steder i landet. – Vi har nok av den grunn en mer variert praksis enn leger ellers i landet. Når det gjelder tid til kommunale oppgaver, har vi allerede i dag satt av en dag i uken til dette. Det er mer enn gjennomsnittet som på landsbasis er fire timer, sier han.

Tørstad påpeker at sykestuenes fremtid er en varm potet i fylket. – Sykestuenes eksistens er truet ved at tilskuddene til kommunal øyeblikkelig hjelp fra 2016 kommer til å ligge på en brøkdel av dagens kostnad til drift av sykestueplassene. Om det ikke gjøres spesielle tiltak, vil det økonomiske grunnlaget for videre drift i det omfanget vi har i dag falle bort. Det vil si at i vårt store og spredt befolkede fylke vil dette kunne føre til at flere enn i dag må ha behandling på sykehus. Altså, det motsatte av intensjonen med samhandlingsreformen, understreker Tørstad.

Bekymret for rekrutteringen

– Det er viktig å anskueliggjøre at vi bor i et langstrakt land, og at det er andre typer utfordringer her i Finnmark enn i de mer tettbebodde delene av landet, sier Tørstad. Han legger til at rekruttering og stabilisering er nøkkelord i den sammenheng. – Når den nye ordningen med søknadsbasert turnusordning trer i kraft, frykter vi at det kan bli problematisk å rekruttere leger til de nordligste fylkene. Vi ser at det vil bli behov for flere fastleger fremover, og håper derfor at det ikke bare blir de sentrale strøkene som klarer å trekke til seg de nyutdannede legene, sier han.

Kom til eksotiske Finnmark!

Selv kom Jostein Tørstad, som er født i Trondheim og oppvokst i Drammen, til Kirkenes som turnuslege for 32 år siden. Siden har han blitt. Fem av de ni legene som i dag jobber ved Kirkenes legesenter var i sin tid turnusleger på stedet. Ingen av dem hadde noe forhold til Kirkenes eller Finnmark før turnustrekningen førte dem nordover.

Tørstad slår et slag for kvaliteten ved å bo i Kirkenes, og fremhever spesielt den fantastiske naturen. – Her har vi jaktterreng, lakseelver og fiskevann rett utenfor stuedøren, sier han. Han forteller at det blir mange fine turer i fjellet i løpet av året. De tilbringer han gjerne sammen med den engelske setteren Brutus som er spesielt i sitt ess under rypejakta.

– Høres ikke dette fristende ut? Vi håper vi klarer å rekruttere de legene vi trenger i fremtiden. Jeg ønsker velkommen til Finnmark, vi skal ta godt i mot og ta vare på de nye legene som kommer, lover Tørstad.

Finnmark legeforening

Leder: Jostein Tørstad

Tørstad har vært leder siden september 2011.

Styremedlemmer: Ingelin Nordal, Nina Helberg, Kenneth Johansen, Antje Boeckmann, Kathrine Sørestrand Øye, Amund Peder Teigmo, Anette Schmitz.

Foreningen består av totalt 294 leger fordelt på 135 kvinner og 159 menn.

Fordelingen på yrkesforeningene er: Allmennlegeforeningen (92), Norsk overlegeforening (63), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (24), Praktiserende Spesialisters Landsforening (5), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (1) og Norsk arbeidsmedisinsk forening (1)

Foreningen arrangerer to faglige kurs i året; ett vårkurs og ett høstkurs.

Samarbeider med Nordland og Troms legeforeninger om et felles sekretariat som er lokalisert i Bodø. Sammen utgir de tre lokalforeningene bladet «Doktor i Nord» som utgis fire ganger årlig. De samarbeider også om diverse kurs og konferanser.

Anbefalte artikler