()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Everolimus, som hemmer en sentral signalvei i kreftceller, gir lengre progredieringsfri overlevelse ved brystkreft.

  Kreftceller har en rekke mangelfullt regulerte signalveier, og disse kan representere nye terapeutiske angrepspunkter. Proteinet mTOR (mammalian target of rapamycin) er et sentralt knutepunkt i en slik dysregulert signalvei, og mTOR-hemmere har dokumentert effekt mot flere kreftformer, bl.a. nyrekreft. Ved hormonreseptorpositiv brystkreft benyttes aromatasehemmere, som demper østrogennivåene. Selv pasienter som initialt responderer godt, kan imidlertid etter hvert utvikle behandlingsresistens, noe som er forbundet med endringer i mTOR-signalene.

  I en ny fase 3-studie med 724 kvinner ble mTOR-hemmeren everolimus prøvd ut i kombinasjon med aromatasehemmeren exemestane (1). Hos pasientene, som alle hadde metastatisk eller inoperabel hormonreseptorpositiv brystkreft, hadde sykdommen forverret seg til tross for behandling med en annen aromatasehemmer. Etter randomisering fikk pasientene exemestane pluss everolimus eller exemestane pluss placebo. Resultatene viste betydelig forlenget progredieringsfri overlevelse i everolimusgruppen, 10,6 måneder mot 4,1 måneder (p < 0,001).

  – Resultatene fra denne studien med postmenopausale pasienter er imponerende, sier overlege Anna Sætersdal ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Andelen pasienter med stabil sykdom i > 6 måneder var fordoblet for dem som fikk everolimus, 51 % mot 26 %. Toksisiteten av behandlingen var relativt lav med mukositt som den mest hyppige. Pasientene hadde en god livskvalitet, noe som er særlig verdifullt ved metastatisk sykdom.

  – Studien har demonstrert nytten av å kombinere to angrepspunkter i østrogenreguleringen og introduserer et nytt behandlingsprinsipp som kan få stor betydning i fremtidig brystkreftbehandling, sier Sætersdal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media