Nyttig om livskvalitet

Tor Inge Romøren Om forfatteren
Artikkel

Næss, Siri

Moum, Torbjørn

Eriksen, John

Livskvalitet

Forskning om det gode liv. 270 s, tab, ill, Bergen: Fagbokforlaget 2011. Pris NOK 449

ISBN 978-82-450-1210-1

Dette er en avansert lærebok som gir en bred oversikt over forskningsfeltet livskvalitet. Bidragsyterne gjennomgår feltets ulike emner basert på oppdatert forskningslitteratur. Boken er tenkt som pensum innen ulike fag som beskjeftiger seg med livskvalitet.

Den har to deler: først en gjennomgang av livskvalitetsforskningens begreper, empiriske metoder og teorier, og dernest en gjennomgang av dens resultater. Disse presenteres under overskriften Hvorfor har noen høyere livskvalitet enn andre? Her gjennomgår forfatterne betydningen av genetiske faktorer, personlighet og kjønn for livskvalitet. Dernest diskuterer de forskning om sammenhengen mellom livskvalitet og henholdsvis helse, funksjonshemning, alder, oppvekst, ekteskap og familie, lokalsamfunn/sosial støtte, inntekt og arbeid. Resultater av livskvalitetsmålinger i ulike land diskuterer de også, i tillegg til betydningen av verdimessige og religiøse holdninger for opplevd livskvalitet. Et friskt innslag i siste kapittel er et evolusjonsbiologisk perspektiv på hvorfor og hvordan vi opplever lykke, behag og ubehag.

De fleste kapitlene er skrevet av dyktige forskere med mye erfaring på feltet. Den første delen representerer fruktene av livslange engasjementer og holder et internasjonalt nivå. Det gjelder også mange av de mer substansielle artiklene. Alle disse er korte og klare og stort sett skrevet over samme lest. Redaktørene må ha gjort en betydelig innsats for å gi boken en enhetlig form. Et par kapitler er imidlertid svakere enn de andre og fremstår mer som kommentarer til sitt tema, enn som en systematisk drøfting av litteraturen.

Boken er nyttig både for ivrige studenter og aktive forskere. Den er preget av høy samfunnsfaglig kompetanse og formidlingsevne og vil uten tvil være et førstevalg for alle som interesserer seg for denne typen forskning, ikke minst innen helsetjenesten.

Anbefalte artikler