Historisk sveip på svensk helsevesen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karlberg, Ingvar

  Från Vasa till Vårdval

  Om ansvar och styring av svensk hälse- och sjukvård. 248 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2011. Pris SEK 300

  ISBN 978-91-44-07518-1

  Ingvar Karlberg er kirurg og professor emeritus i samfunnsmedisin og helsetjenesteforskning, tilknyttet Göteborgs universitet. I Från Vasa till Vårdval skriver han om det svenske helsevesenet fra 1500-tallet og frem til i dag. Boken er myntet på studenter i helseadministrasjon, politikere og ledere, og den er delt i en historisk del, en tematisk del og en del som omhandler samtiden og aktuelle utfordringer i morgendagens svenske helsetjeneste.

  Karlberg gjør rede for de historiske forholdene som dannet grunnlaget for svensk helsevesen. Gustav Vasa (1496 – 1560), kongen som grunnla den svenske nasjonalstaten, representerer et historisk startpunkt.

  Teksten bringer oss gjennom ulike epoker og helsereformer, frem til det moderne helsevesenet som ble etablert som en del av «folkhemmet» på 1900-tallet. Begrepet «vårdval» skriver seg fra en større reform og et nytt lovverk om «valfrihetssystem» som ble innført i 2010. Reformen er bl.a. ment å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet, hvor pasientene kan velge hvilket helsesenter (vårdcentral) de vil benytte i sitt län. Man beveger seg med andre ord bort fra en ordning hvor pasientene er på den enkelte leges liste.

  «Det svenska sättet att organisera och finansiera hälso- och sjukvården skiljer sig från alle andre länders», heter det i innledningen, og forfatteren viser til at ingen andre land har et så omfattende demokratisk system over så mange nivåer som Sverige. En utfordring i nyere tid, slik Karlberg ser det, er at helsevesenet i Sverige fortsatt er forankret i tre ulike administrative og skattemessige systemer: staten, län (fylke) og kommuner. Denne organiseringsmodellen, som kan spores tilbake til 1862, innebærer i dag et betydelig desentralisert ansvar for helsetjenesten.

  Fragmentering av tjenestene og uklarhet om rollefordeling og ansvar er et tema i den siste delen, hvor forfatteren gjennom kasuistikken om Ture Karlsson illustrerer bristen i koordineringen mellom ulike aktører og nivåer. I byråkratisk ånd gjør alle det de skal, men de gjør heller ikke mer enn det, og utfallet blir således fatalt for pasienten.

  Forfatteren løfter ikke frem noen konkret alternativ modell, men han er åpenbart kritisk til at lokale politikere i stor grad styrer helsevesenet, og han tar avslutningsvis til orde for økt profesjonell ledelse i helsetjenesten.

  Från Vasa till Vårdval inneholder mye fakta, og den favner vidt både historisk og tematisk. Boken byr på en oversikt, et historisk sveip, snarere enn på teoretisk funderte og dypere historiske analyser. Forfatteren trekker interessante paralleller til helsevesenet i andre nordiske og europeiske land, men først og fremst er dette en bok for lesere med interesse for svensk helsevesen, nordisk medisinsk historie og komparativ helsepolitikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media