Lik antidepressiv effekt av ulike antipsykotika

Eirik Kjelby Om forfatteren
Artikkel

Fire av de mest brukte antipsykotika i Norge har samme antidepressive effekt ved akutt psykose. Det viser en studie fra Bergen.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Depressive symptomer er vanlig ved psykotiske lidelser og forverrer prognosen. Det er holdepunkter for at noen annengenerasjons antipsykotika har stemningsstabiliserende egenskaper og at den antidepressive effekten er ulik for ulike preparater.

Vi har gjort en studie av 226 pasienter fra den naturalistiske studien Bergen psykoseprosjekt (1). Pasientene, som var innlagt akutt med psykotiske symptomer ved Psykiatrisk akuttmottak, Haukeland universitetssykehus, ble randomisert til olanzapin, quetiapin, risperidon eller ziprasidon og testet regelmessig i opptil to år. Hovedutfallsmålet var forandring i Calgary Depression Scale for Schizophrenia, som er en skala utviklet og validert for måling av depressive symptomer ved schizofreni. Det ble også regis-trert bruk av stemningsstabiliserende medikasjon, antidepressiver og benzodiazepiner.

Vi fant bedring av depresjonssymptomer i alle grupper, men ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene for hovedutfallsmålet eller ved bruk av andre psykofarmaka. Resultatene er i overensstemmelse med andre studier.

Studien viser at det ikke er grunnlag for å anbefale ett antipsykotikum fremfor de andre undersøkte preparatene ved behandling av depresjonssymptomer hos pasienter som er innlagt akutt pga. psykose.

Anbefalte artikler