Noe å lære av Kaiser Permanente?

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Frølich, Anne

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære av Kaiser Permanente?

En sammenligning mellem den amerikanske forsikringsorganisasjonen Kaiser Permanente og det danske sundhedsvæsen. 134 s, tab, ill. Odense M: Syddansk Universitetsforlag, 2011. Pris DKK 148

ISBN 978-87-7674-568-4

Danske og amerikanske forskere har sammenliknet det danske helsevesenet med det private amerikanske helsesystemet Kaiser Permanente (KP). Kaiser Permanente er et forsikringsfinansiert helsesystem som ble etablert i 1945, og som i dag forsikrer om lag ni millioner personer i ni stater i USA. Forskningsprosjektets mål var å identifisere organisatoriske faktorer som har betydning for kvaliteten på helsetjenestene for personer med kroniske sykdommer. Prosjektet har resultert i en rekke vitenskapelige artikler, og hovedresultatene presenteres i denne boken.

Forskerne har tatt i betraktning kostnader, kvalitet, liggedøgn i sykehus, antall helsearbeidere, sosioøkonomiske og helsemessige karakteristika ved befolkningen. I ett av de 11 kapitlene diskuterer forfatterne metodologiske utfordringer, og de konkluderer med at forutsetningene for de to helsesystemene er ganske ulike. Medlemmene i Kaiser Permanente er noe yngre enn befolkningen i Danmark, men har større forekomst av risikofaktorer og kronisk sykdom. Den danske ansvarsfordelingen mellom ulike forvaltningsnivåer representerer en vesentlig strukturell forskjell. Kostnadsnivået i den amerikanske helsesektoren påvirker på sin side kostnadsnivået i Kaiser Permanente.

Forskerne fant at Kaiser Permanente gjennomgående skåret høyere på kvalitet, men var kostnadsmessig noe dyrere enn det danske systemet. Kaiser Permanente hadde langt færre leger (43 %) og sykepleiere (56 %) per befolkningsenhet enn i Danmark. I Danmark var det 200 % høyere forbruk av liggedøgn i sykehus enn i Kaiser Permanente. Samarbeidet mellom leger i og utenfor sykehus er langt tettere i Kaiser Permanente enn i Danmark, og det er lagt mer vekt på forebygging, standardisering og en helhetlig oppfølging av kronisk sykdom enn i Danmark.

Kaiser Permanente har etablert en rekke flerfaglige medisinske sentre utenfor sykehus, hvor allmennleger, spesialister og andre yrkesgrupper jobber sammen. Hele systemet nyter godt av at primær- og spesialisthelsetjenesten har et felles journalsystem (HealthConnect). I Kaiser Permanente er det lagt stor vekt på integrasjon, klinisk ledelse, kvalitetsmonitorering og kvalitetsforbedring. Hva er det å lære? Forskerne peker bl.a. på at man i Danmark bør styrke helsetjenesten utenfor sykehus, med økt vektlegging av egenomsorg og bedre oppfølging av kronisk syke med sikte på å forebygge sykehusinnleggelser. Videre bør man bedre overvåkningen av kvaliteten i tjenestene, og man bør etablere felles IT-systemer som gjør det mulig å bruke virksomhets- og kvalitetsdata til å forbedre tjenestene.

Boken er lett å lese, og forfatterne har evnet å fremstille et komplisert materiale på en enkel måte. Selv om det er forskjeller mellom helsevesenet i Norge og Danmark, inneholder boken kunnskap og analyser som er relevante for diskusjonen om samhandlingsreformen og andre helseutfordringer vi står overfor i Norge.

Anbefalte artikler