Noe å lære av Kaiser Permanente?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Frølich, Anne

  Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære av Kaiser Permanente?

  En sammenligning mellem den amerikanske forsikringsorganisasjonen Kaiser Permanente og det danske sundhedsvæsen. 134 s, tab, ill. Odense M: Syddansk Universitetsforlag, 2011. Pris DKK 148

  ISBN 978-87-7674-568-4

  Danske og amerikanske forskere har sammenliknet det danske helsevesenet med det private amerikanske helsesystemet Kaiser Permanente (KP). Kaiser Permanente er et forsikringsfinansiert helsesystem som ble etablert i 1945, og som i dag forsikrer om lag ni millioner personer i ni stater i USA. Forskningsprosjektets mål var å identifisere organisatoriske faktorer som har betydning for kvaliteten på helsetjenestene for personer med kroniske sykdommer. Prosjektet har resultert i en rekke vitenskapelige artikler, og hovedresultatene presenteres i denne boken.

  Forskerne har tatt i betraktning kostnader, kvalitet, liggedøgn i sykehus, antall helsearbeidere, sosioøkonomiske og helsemessige karakteristika ved befolkningen. I ett av de 11 kapitlene diskuterer forfatterne metodologiske utfordringer, og de konkluderer med at forutsetningene for de to helsesystemene er ganske ulike. Medlemmene i Kaiser Permanente er noe yngre enn befolkningen i Danmark, men har større forekomst av risikofaktorer og kronisk sykdom. Den danske ansvarsfordelingen mellom ulike forvaltningsnivåer representerer en vesentlig strukturell forskjell. Kostnadsnivået i den amerikanske helsesektoren påvirker på sin side kostnadsnivået i Kaiser Permanente.

  Forskerne fant at Kaiser Permanente gjennomgående skåret høyere på kvalitet, men var kostnadsmessig noe dyrere enn det danske systemet. Kaiser Permanente hadde langt færre leger (43 %) og sykepleiere (56 %) per befolkningsenhet enn i Danmark. I Danmark var det 200 % høyere forbruk av liggedøgn i sykehus enn i Kaiser Permanente. Samarbeidet mellom leger i og utenfor sykehus er langt tettere i Kaiser Permanente enn i Danmark, og det er lagt mer vekt på forebygging, standardisering og en helhetlig oppfølging av kronisk sykdom enn i Danmark.

  Kaiser Permanente har etablert en rekke flerfaglige medisinske sentre utenfor sykehus, hvor allmennleger, spesialister og andre yrkesgrupper jobber sammen. Hele systemet nyter godt av at primær- og spesialisthelsetjenesten har et felles journalsystem (HealthConnect). I Kaiser Permanente er det lagt stor vekt på integrasjon, klinisk ledelse, kvalitetsmonitorering og kvalitetsforbedring. Hva er det å lære? Forskerne peker bl.a. på at man i Danmark bør styrke helsetjenesten utenfor sykehus, med økt vektlegging av egenomsorg og bedre oppfølging av kronisk syke med sikte på å forebygge sykehusinnleggelser. Videre bør man bedre overvåkningen av kvaliteten i tjenestene, og man bør etablere felles IT-systemer som gjør det mulig å bruke virksomhets- og kvalitetsdata til å forbedre tjenestene.

  Boken er lett å lese, og forfatterne har evnet å fremstille et komplisert materiale på en enkel måte. Selv om det er forskjeller mellom helsevesenet i Norge og Danmark, inneholder boken kunnskap og analyser som er relevante for diskusjonen om samhandlingsreformen og andre helseutfordringer vi står overfor i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media