God håndbok i dialyse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eidemak, Inge

  Elung-Jensen, Thomas

  Rix, Marianne

  Dialyse

  3.utg. 247 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-567-0

  Denne tredje utgaven av Dialyse, som første gang ble utgitt i 1999, er en håndbok primært skrevet for yngre leger, men den er også egnet for sykepleiere, studenter og annet helsepersonell som kommer i kontakt med dialysepasienter.

  De 27 kapitlene dekker de mest sentrale kliniske temaene i dialysebehandling og ved preterminal nyresvikt. Donor- og resipientutredning er belyst i eget kapittel, mens nyretransplantasjon nesten ikke er berørt.

  Kapitlene er skrevet av spesialister på sine fagfelt. Innholdet er fagfellevurdert, og både forfatter og referent er navngitt for hvert kapittel. De fleste kapitlene er skrevet av nefrologer, men tverrfagligheten i dialysebehandlingen speiles i forfatterlisten hvor også sykepleiere, ingeniører, sosionom og fysioterapeut er bidragsytere. Alle universitetsklinikkene er involvert, og slik sett fremstår boken som et felles dansk nasjonalt prosjekt.

  Hvert kapittel følges av noen ganske få litteraturhenvisninger – kapitler i større lærebøker, oversiktsartikler i sentrale tidsskrifter, internasjonale og nasjonale (danske) retningslinjer. Stikkordregistret er oversiktlig, og dessuten finnes nettadresser til internasjonale retningslinjer, nyreforeninger og registre.

  Layouten er tiltalende med gode illustrasjoner og faktabokser. Avbildet teknisk utstyr er av det nyeste på markedet, og godt gjenkjennbart fra norske dialyseavdelinger. Teksten er lettlest med oversiktlige, korte underkapitler. Redaktørene har klart å holde rammene for en kortfattet håndbok til tross for stadig økende kunnskapsmengde.

  Boken er innrettet mot klinisk hverdag hvor erfaringsbasert kunnskap med mange konkrete råd og anbefalinger for problemløsning er tatt inn på en naturlig måte. Dette har ikke skjedd på bekostning av patofysiologi, patogenese og teknologiske forutsetninger som ligger til grunn for ulike behandlingsalternativer.

  Hemodialyse og peritonealdialyse er likeverdige behandlingsalternativer, hvor man, ved de fleste nefrologiske sentre i Norden, anbefaler peritonealdialyse som førstevalg ved start av behandling. I tråd med denne strategien er presentasjonen av disse alternativene nokså velbalansert. Peritonealdialysekatetre og vaskulær tilgang for hemodialyse er belyst i egne kapitler, likeså dialysedosering og medikamentdosering i dialyse. Barn i peritonealdialyse og hemodialyse har egne kapitler. Kardiovaskulær overdødelighet ved terminal nyresvikt er en stor behandlingsmessig utfordring, noe som speiles i presentasjonen av mineralmetabolisme, vaskulær kalsifisering, renal anemi, hypertensjon og hjerte- og karsykdom. Kostholdsråd og ernæring står sentralt i uremibehandlingen og presenteres i eget kapittel. Det samme gjelder hormonelle forstyrrelser, seksuell dysfunksjon og graviditet.

  Med tanke på målgruppen treffer boken godt. Den har sin naturlige plass ved dialyseavdelinger og som innføring og praktisk veileder for leger og studenter med interesse for nefrologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media