Flerfaglig om språk og hjernen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denes, Gianfranco

  Talking heads

  The neuroscience of language. 246 s., tab, ill. Hove: Psychology Press, 2011. Pris GBP 45

  ISBN 978-1-84872-039-8

  I 1991 kom den første studien hvor man brukte funksjonell MR (fMR). Metoden – samt noen andre som positronemisjonstomografi (PET), hendelsesrelaterte potensialer og transkraniell magnetstimulering – har forårsaket en rivende utvikling av forskningen om kognitive prosesser, også knyttet til språk, med et økende antall resultater.

  Forskningen involverer forskjellige faggrupper, som leger innen nevrofag, psykologer, lingvister, logopeder og fysikere. Disse gruppene har ulike teoretiske utgangspunkter, og det er derfor nyttig med en oversikt over feltet. Boken omfatter et pensum for italienske psykologi- og språkstudenter, og dette er blitt oversatt til engelsk. Det står at målgruppen er disse studentgruppene samt nevrologer og logopeder, men den er også relevant for lingvister.

  Verket består av ti kapitler, hvorav forfatteren i de første fire presenterer en teoretisk bakgrunn om språk generelt, språkevolusjon og språkanatomi, i tillegg til å gi en kort innføring i afasi. I den største delen tar forfatteren for seg de lingvistiske nivåene fonetikk/fonologi, semantikk/leksikon, morfosyntaks og skriving/lesing. Deretter presenterer han kort områdene tegnspråk og språkutvikling hos barn. Avslutningsvis følger et appendiks med en kort oversikt over relevant nevroanatomi, i tillegg til et glossar.

  Styrken er den midtre delen der forfatteren oppsummerer forskningsresultater fra de senere årene og presenterer aktuelle hypoteser. Han konsentrerer seg om språkvansker etter ervervet hjerneskade, spesielt afasi grunnet hjerneslag. Av nylige undersøkelser presenterer han nesten kun fMR-studier, og i liten grad andre metoder. Videre refererer han mange nevropsykologiske kasusstudier med detaljerte beskrivelser av språkforstyrrelser og teoretiske implikasjoner. Mange av eksemplene er italienske – riktignok har bidraget fra italiensk forskning også vært stort. Kapitlene er kanskje litt korte, men kan godt leses som en innføring, eller brukes som oppslagsverk og utgangspunkt for videre lesing da det finnes mange nyttige referanser.

  De første kapitlene fremstår imidlertid iblant som noe unyanserte og uklare, og språket er til tider upresist. Jeg savner viktige og relevante definisjoner, f.eks. av nevrolingvistikk eller assosiasjonisme. Det er lite tilfredsstillende at forfatteren nevner kun én lingvistisk teori (basert på Chomskys tilnærming) og faktisk ikke engang nevner at det finnes andre. Med tanke på temaet er det spesielt overraskende at eksempelvis kognitiv lingvistikk ikke er nevnt i det hele tatt og at banebrytende forfattere som Lakoff, Langacker, Turner eller Tomasello ikke er å finne blant de rundt 800 referansene.

  Det er delvis dårlig bildekvalitet og ingen fargeillustrasjoner. Figurer og tabeller har til dels ingen overskrift, og noen mangler forklaring. På dette forskningsfeltet i utvikling er boken et velkomment bidrag. Forfatteren er vel den første som i boks form oppsummerer ferske forskningsresultater kombinert med en oppdatert presentasjon av relevante hypoteser. Der forfatteren konsentrerer seg om dette, er boken spesielt god og kan da trygt anbefales til alle som er interessert i språk og hjernen. De andre delene vil forhåpentligvis bli forbedret i senere utgaver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media