Frank Becker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frank Becker

Frank Becker, Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
20.05.2020
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
01.11.2007
Hos mange barn med cochleaimplantat er det mangelfull utvikling av talespråket. Slike barn står i fare for ikke å utvikle seg tilfredsstillende kognitivt og psykososialt. Barn tar ikke skade av å...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
03.01.2008
Vår hovedkritikk mot at Rikshospitalets cochleaimplantatteam anbefaler «i utgangspunktet auditiv verbal/oral opplæring» for barn med cochleaimplantat blir ikke møtt når Geir Siem og medarbeideres...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 6/2008 tar Arild Lian opp spørsmålet om hvilken betydning spesifikke språkvansker har for de problemer med språkutviklingen som en del barn med cochleaimplantat har ( 1 ). Det er...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
26.06.2008
Tidsskriftet har tradisjon for at andre enn leger gis mulighet å gjengi sine erfaringer og meninger. Dette bidrar til læring og dermed en forbedring av helsetilbudet, på systemnivå og i enkeltmøtet...
Frank Becker
20.06.2002
Helsedepartementet har nylig endret spesialistreglene i nevrologi (1). Med endringen ble sideutdanning i psykiatri (seks måneder) avskaffet som en obligatorisk del av spesialistutdanningen i...
Anne-Kristine Schanke, Frank Becker, Per Egil Østen, Andreas Schillinger
04.11.2010
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 ga Brækhus og medarbeidere et viktig bidrag til temaet førerkortvurderinger ( 1 ). Deres studie omhandler legenes dobbeltrolle, som oppleves som konfliktfylt. Mange...
Frank Becker
06.05.2010
Elektrisk aktivitet som oppstår i relasjon til stimuli bør betegnes som «hendelsesrelaterte potensialer». Dette bør være den norske betegnelsen for både «evoked potentials» (EP) og «event-related...
Frank Becker
20.05.2011
Lind, Marianne Haaland-Johansen, Line Knoph, Monica I. K. Afasi Et praksisrettet perspektiv. 240 s, tab, ill. Oslo: Novus forlag, 2010. Pris NOK 295 ISBN 978-82-7099-594-3 Til tross for at...
Frank Becker
06.09.2011
Nye medier har mange fordeler, men skaper også utfordringer. Helsepersonell bør ta bevisste valg når de bruker nye medier. På grunn av den raske teknologiske utviklingen anbefales forsiktighet og...
Frank Becker
21.02.2012
Denes, Gianfranco Talking heads The neuroscience of language. 246 s., tab, ill. Hove: Psychology Press, 2011. Pris GBP 45 ISBN 978-1-84872-039-8 I 1991 kom den første studien hvor man brukte...
Frank Becker
24.01.2012
En ny rapport fra Kunnskapssenteret om kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat konkluderer med at det ikke finnes forskningsmessige holdepunkter for å konkludere om de bør vokse opp med...
Frank Becker
07.02.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 136 I Tidsskriftet nr. 2/2012 s. 136 skal stå: Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har fått betalt for fagvurdering av den i kommentaren omtalte rapporten. Vi...
Marianne Løvstad, Solveig Lægreid Hauger, Frank Becker
11.12.2012
Vedvarende bevissthetsforstyrrelse etter ervervet hjerneskade forekommer sjelden, men pasientene det gjelder er sårbare. Feildiagnostikk er vanlig, med fare for svakt funderte råd samt usikkerhet...
Frank Becker
02.10.2012
I Tidsskriftet nr. 14/2012 om temaserien om ryggmargsskader problematiserer Ragnar Stien to felter ( 1 ): begrepet «spinalenhet» på den ene siden og viktigheten av tette bånd mellom akuttbehandling...
Frank Becker
12.11.2013
Hellan, Turid Språk og dysleksi 344 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 490 ISBN 978-82-450-0845-6 Utgangspunktet for boken er forelesninger som forfatteren, som er professor i...
Frank Becker
25.02.2014
Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak er en...
Frank Becker
27.05.2014
Her svarer forfatterne/forfatteren på et innlegg som er publisert på nett og i Tidsskriftet nr. 9/2014. Det er riktig at det er flere pasientgrupper som rammes av afasi enn slagpasienter, og at det...
Andreas Schillinger, Frank Becker
24.02.2015
Fatigue – en tilstand av utmattelse – ses ved blant annet revmatiske og nevrologiske sykdommer, ved kreft, infeksiøse tilstander og psykisk sykdom. Vi har valgt å konsentrere oss om utmattelse etter...
Lise Mørkved Helsingen, Frank Becker
13.01.2015
En norsk studie viser lav forekomst av pasienter i vegetativ eller minimalt bevisst tilstand etter traumatisk hjerneskade. Marianne Løvstad, førsteforfatter (foto: Sunnaas sykehus), og...