Oversiktlig håndbok i ikke-kardial thoraxanestesi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wilkinson, Jonathan

  Pennefather, Stephen H.

  McCahon, Robert A.

  Thoracic anaesthesia

  766 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-19-956309-8

  Denne utgivelsen er en del av serien Oxford Specialist Handbooks, som nå nærmer seg 60 ulike utgivelser. I forordet blir det sagt at målgruppen er anestesiologer, både spesialister og leger i utdanning, som arbeider med ikke-kardial thoraxanestesi. På baksiden av omslaget står det, mer treffende, at boken passer for både leger i spesialisering, spesialister, anestesisykepleiere og operasjonspersonell. De 766 sidene er fordelt på 12 kapitler om sentrale temaer i ikke-kardial thoraxanestesi. Stikkordregisteret er fyldig og gjør det lett å finne frem. Boken har bidrag fra redaktørene selv, 20 hovedbidragsytere og 18 andre bidragsytere.

  Størrelsesmessig får den lett plass i frakkelommen. Innbindingen virker god, og plastomslaget ser ut til å tåle aktiv bruk. De 12 kapitlene er systematisk oppbygd med en rekke punkter og underpunkter, slik at det er lett å få oversikt over de ulike emnene som blir tatt opp. Boken er velskrevet, men mange steder kan det være vel mye tekst med svært liten skrift. Mange av figurene er svært komprimerte, med mye informasjon, slik at hovedbudskapet ofte forsvinner. Mange bilder har liten kontrast slik at detaljer hyppig blir borte.

  I faget ikke-kardial thoraxkirurgi har det skjedd en stor utvikling. Initialt var det stort sett behandling av tilstander sekundært til infeksjoner, særlig tuberkulose. Majoriteten av lungekirurgi i dag er inngrep på grunn av lungekreft. Nå blir det utført stadig flere kompliserte operasjoner, som segmentektomier og sleeve-lobektomier, og mer komplekse teknikker, som videoassisterte operasjoner, er tatt i bruk. Dessuten blir endestadier av lungesvikt behandlet i form av lungetransplantasjoner og i selekterte tilfeller også volumreduserende kirurgi. Dette betyr at den anestesiologiske utfordringen også er økt tilsvarende, og i boken avspeiles denne utviklingen på en god måte.

  De innledende kapitlene om fysiologi, anatomi og farmakologi er relatert til thoraxanestesi. Deretter følger kapitler om preoperative vurderinger og diagnostisk/terapeutiske prosedyrer. Så følger kapitler om kirurgi i lunge/øvre luftveier, brystvegg/pleura og øvre gastrointestinaltraktus/mediastinum. Til sist er det kapitler om thoraxtraumer/akuttsituasjoner/spesielle hendelser, intraoperative problemer, postoperativ behandling og teknikker i thoraxanestesi.

  Hovedsvakheten er at de fleste kapitlene er relativt overfladiske. Mye informasjon er inkorporert i hvert kapittel – ofte uten at det blir gitt praktiske anbefalinger. Noen forskjeller er det mellom det som anbefales i teksten, og norsk behandlingstradisjon, for eksempel postoperativ epiduralanalgesi ved tymektomier som ikke blir brukt i Norge. Det er ingen referanser til selve teksten, kun i enkelte kapitler blir det angitt anbefalt litteratur (2 – 3 referanser). Jeg kan anbefale boken som en håndbok i ikke-kardial thoraxanestesi for leger i utdanning, men den bør suppleres med noe mer dyptpløyende litteratur innen fagfeltet (1, 2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media