Nyttig om kvalitativ forskningsmetode

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dalen, Monica

  Intervju som forskningsmetode

  En kvalitativ tilnærming. 2. utg. 121 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 269

  ISBN 978-82-15-01815-7

  Det kvalitative forskningsmetodefeltet har vokst seg stort de siste tiårene. Det er et uensartet felt, hvor synet på ontologi, epistemologi og metodologi varierer. Følgelig er litteraturtilfanget også omfattende og bredspektret. Det er derfor naturlig å spørre om vi trenger enda en metodebok. Etter å ha lest denne boken er mitt svar ja. Det er en nyttig innføringsbok skrevet av Monica Dalen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

  Det er seks kapitler, og oppbyggingen er logisk knyttet til forskningsprosessens faser: om intervju som forskningsmetode og intervjuprosessen, teoretisk utvelgelse, organisering, bearbeiding og analyse av data, fremstilling av intervjudata og kvalitet i intervjustudier.

  Et grep forfatteren har gjort, er å velge systematisk sammenliknende metode (grounded theory, GT) som teoretisk tilnærming. Boken er således nyttig for dem som ønsker å fordype seg i denne forskningstilnærmingen. Samtidig savner jeg refleksjoner om hva det er ved denne metoden som representerer likheter og forskjeller fra andre tilnærminger i kvalitativ forskning.

  I kapittel 4, hvor forfatteren tar for seg organisering, bearbeiding og analyse av data, bidrar hun med gode fremstillinger av hvordan man kan gå frem. Jeg likte beskrivelsen av hvordan viktige innsikter for en forsker er et resultat av en kreativ prosess, og at gjennombrudd kan komme på overraskende måter.

  Kapittel 5 er nyttig med tanke på ulike måter å fremstille kvalitative forskningsdata. Kapittel 6, om kvalitet, gir innsikt i hvordan man tenker om validitet i kvalitative prosjekter. Forfatteren synliggjør at kvalitativ metode er mer enn å følge oppskrifter. Refleksjonen er like viktig.

  En utfordring når man skal skrive om den kvalitative forskningsprosessen, er å tydeliggjøre at samtidig som kvalitativ forskning er et håndverk, må håndverket være teoretisk fundert. Den utstrakte bruken av eksempler er nyttig for å belyse hvordan forskningens ulike faser konkret og håndverksmessig kan arte seg. Det er en styrke. Samtidig skygger vektleggingen av eksempler noen ganger for de mer prinsipielle og teoretiske utlegningene.

  Forfatteren viser til at en del sosialpedagogisk forskning relaterer seg til sårbare grupper. Med begrepet «sårbar» sikter hun til mennesker som – på ulike måter og av forskjellige grunner – lever under vanskelige livsforhold. Det er utvilsomt et viktig tema i kvalitativ metode, noe forfatteren belyser godt. En idé hadde vært å knytte etiske overveielser til bruken av «sårbarhet»- fordi betegnelsen noen ganger oppleves krenkende.

  Forholdet mellom nærhet og avstand i forskerens relasjon til dem som studeres, hadde fortjent et tydeligere søkelys i en innføringsbok. Det hadde vært fint å få belyst hvordan man som uerfaren forsker kan ivareta seg selv. Det er et tema som er underkommunisert her, som i mange andre kvalitative forskningssammenhenger.

  Denne andre utgaven har utvidet temaet etikk, og det er viktig. Dessverre er kapitlet om etikk plassert helt til slutt. For å synliggjøre etikken som en del av hele forskningsprosessen, og metode og etikk som sammenvevd, kunne forfatteren ha inkludert etiske avveininger i alle kapitlene. Da hadde man unngått at etikken får status som en «restkategori».

  Målgruppen er studenter og lærere innenfor pedagogikk og helse- og sosialfag. Som innføringsbok er den nyttig for alle som planlegger å gjøre et kvalitativt forskningsprosjekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media