Grundig om utsnitt av IKT-teknologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rothman, David J.

  Blumenthal, David

  Medical professionalism in the new information age

  224 s, tab, ill. Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2010. Pris USD 25

  ISBN 978-0-8135-4807-4

  Bidragsyterne diskuterer ulike sider ved legers holdninger, bekymringer og forventninger overfor bruk og konsekvenser av informasjonsteknologi i klinisk hverdag. Målgruppen er alle med interesse for medisinsk informasjonsteknologi, selv om deler av utgivelsen retter seg mest mot den som arbeider med IKT til daglig.

  Redaktørene har mange års erfaring innen sosialmedisin og indremedisin og sitter i nøkkelposisjoner i viktige fagpolitiske fora i USA. De ulike kapitlene er skrevet av forskjellige forfattere, som bl.a. tar for seg teknologiens påvirkning på regulerende mekanismer for helsemarkedet, historikk bak ulike former for kvalitetsrapportering, pasienters valg av tjenestetilbydere, informasjonsteknologiens juridiske aspekter, kjøp og salg av pasientdata og kontroll av informasjon som fagpolitisk virkemiddel. Avslutningsvis er det en redegjørelse av fremveksten av helseinformatikk som egen profesjon i USA.

  Stil og innhold varierer betydelig. Mens introduksjonskapitlene er grundige, men omstendelige, er de senere kapitlene mer lettleste og mindre omfangsrike. Jevnt over holder innholdet et høyt nivå, selv om boken er preget av noter fremfor litteraturreferanser, og det er få illustrasjoner. Det beste kapitlet er ICT and transplantation, som er en meget spennende og til dels skremmende redegjørelse av Internetts betydning for organdonasjon, og da særlig fremveksten av sosiale nettsteder hvor potensielle donorer og mottakere møtes for å avgjøre hvem som skal få organet.

  Til tross for at temaene blir grundig behandlet sitter jeg igjen med en følelse av at spørsmålene som er reist i introduksjonen, ikke helt besvares. Jeg finner for eksempel ingenting om konsekvensene av de nye prosesstøttende elektroniske pasientjournalsystemene, hvor legers søkelys rettes mot utforming av kliniske retningslinjer fremfor egenhendig utføring av alle arbeidsoppgaver. Diskusjonen om pasienters økende bidrag til informasjonsgrunnlag og deltakelse i terapibeslutninger er likeledes begrenset til omtale om pasienters søk etter informasjon på Internett og utfordringene dette kan føre til for lege-pasient-forholdet.

  Det ville vært bra med flere eksempler og større vilje til å formulere tankene helt ut. Diskusjonen kretser rundt en amerikansk virkelighet som ikke er fremmed for den norske, men som har nok ulikheter til at diskusjonen ikke alltid treffer like godt. Likevel er dette en bok det ikke finnes mange av, og som gir bidrag til en del av litteraturen som for det meste har måttet nøye seg korte tidsskriftartikler.

  Jeg vil først og fremst anbefale boken for dem som arbeider med innføring av kliniske IKT-systemer, som deltar i strategiutvikling, eller som ønsker å fordype seg i konsekvensene denne teknologien kan ha for legerollen generelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media