Fortsatt god klassiker om lungemedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bourke, Stephen J.

  Burns, Graham P.

  Respiratory medicine

  Lecture notes. 8. utg. 221 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 23

  ISBN 978-0-470-65442-2

  Lecture notes on respiratory medicine av R.A. Brewis var den anbefalte læreboken for norske legestudenter i en 20-årsperiode fra 1975. Universitetslæreren ved Royal Victoria Infirmary and Newcastle University hadde store pedagogiske og ikke minst illustrative evner som ga medisinstudenter god innsikt i hvordan leger skal ta praktisk hånd om sykdommer i respirasjonsorganene. Flere studenter ble tiltrukket til denne grenspesialiteten innen indremedisin – takket være denne lille boken.

  Det er derfor med forventninger jeg åpner denne 8. utgaven av Lectures notes med to nye forfattere fra de samme institusjonene i Storbritannia. Målgruppen er, som tidligere, medisinstudenter og leger i nybegynnerstillinger ved indremedisinske avdelinger.

  Læreboken har med 211 sider og doble spalter en tradisjonell oppbygging. Den omfatter først fire kapitler om det essensielle ved lungenes anatomi og fysiologi, hvordan legen tar opp anamnese, foretar inspeksjon, perkusjon og auskultasjon og tyder enkle lungefunksjonstester og radiologiske undersøkelser av thorax. Deretter omtales de vanligste sykdomstilstandene i lungene, nemlig øvre luftveisinfeksjoner inkludert influensa, pneumoni, tuberkulose, bronkiektasier, lungeabscess, cystisk fibrose, astma og kols (kronisk obstruktiv lungesykdom).

  Videre er det kapitler om lungekreft, interstitielle lungesykdommer, yrkesbetingede lungesykdommer, pulmonale vaskulære sykdommer, pneumothorax, pleuraeffusjoner, akutt lungesviktsyndrom og søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

  Lengden på kapitlene er stort sett tilpasset hyppighet og alvorsgrad av lungesykdommer i befolkningen. Astma har fått 17 sider og pneumoni 16. Cystisk fibrose og bronkiektasier/lungeabscess har også fått relativt mye tekst med henholdsvis 11 og 9 sider. Her er eget kapittel med flervalgsspørsmål og svar for selvstudium.

  Illustrasjonene er meget gode, og tabellene er enkle. Litteraturhenvisningene er til retningslinjer publisert av British Thoracic Society og National Institute of Health and Clinical Excellency og oversiktsartikler fra Europa og USA. De diagnostiske og behandlingsmessige anbefalingene er stort sett, om enn ikke alle, i overensstemmelse med norsk praksis.

  Denne oppdaterte læreboken har ivaretatt det gode renommé som Brewis’ lærebok har hatt, og kan anbefales som et alternativ for studenter og nybegynnere i lungemedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media