Unge kvinners vold mot partner

Hilde Pape Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1994 – 7

I denne originalartikkelen i Tidsskriftet nr. 20/2011 skal det i slutten av første avsnitt s. 1994 stå:

I det følgende vil funn fra en norsk studie om temaet bli presentert. Tidligere analyser av det aktuelle datasettet har vist at partnervold ikke rammer blindt og at individer med tendenser til utagering er mer utsatt enn andre (6).

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler