Hilde Pape

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Pape

Ståle Østhus, Hilde Pape, Karl Erik Lund
03.05.2007
Det er veldokumentert at innføring av røykfrihet på arbeidsplasser gir økt slutterate, mindre rekruttering og lavere forbruksintensitet blant de ansatte ( 1 , 2 ). Om restriksjoner for røyking på...
Hilde Pape, Bergljot Baklien, Ingeborg Rossow
17.05.2007
Programmet Unge og rus har – uberettiget – fått status som det eneste skolebaserte tiltaket mot rus med dokumentert effekt her til lands. Funn fra en effektevaluering gir ingen klare holdepunkter for...
Ingeborg Rossow, Elisabet E. Storvoll, Hilde Pape
31.05.2007
For å forebygge alkoholrelaterte skader blant ungdom, er det viktig å begrense de unges tilgang på alkohol ( 1 ). Aldersgrenser kan være ett viktig tiltak i så henseende ( 2 ). I Norge er...
Hilde Pape
14.08.2003
I den senere tid har myndighetene satset mye på å bekjempe den volden som rammer kvinner i ly av «privatlivets fred». I 2000 ble regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner lagt frem ( 1 ), og året...
Hilde Pape
18.10.2011
The gravest forms of intimate partner violence (IPV) mostly concern male perpetrators and female victims ( 1 , 2 ). However, the more widespread and less serious forms of IPV are just as often...
Ingeborg Rossow, Hilde Pape, Elisabet E. Storvoll
04.05.2005
Det er godt dokumentert at alkoholens tilgjengelighet er av vesentlig betydning for konsumnivået og omfanget av alkoholrelaterte skader i befolkningen ( 1 ). Dette gjelder også ungdom ( 2 ). I...
Hilde Pape
18.10.2011
De mest graverende formene for vold i samliv og parforhold handler som oftest om mannlige utøvere og kvinnelige ofre ( 1 , 2 ). Mer utbredt og mindre alvorlig partnervold er det derimot vel så ofte...
Hilde Pape
15.11.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1994 – 7 I denne originalartikkelen i Tidsskriftet nr. 20/2011 skal det i slutten av første avsnitt s. 1994 stå: I det følgende vil funn fra en norsk studie om temaet...