Spedbarnets størrelse påvirker dødeligheten

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

De som er født små, har høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom som voksne. Det gjelder både jentebarn og guttebarn. Høy fødselsvekt hos gutter er assosiert med økt risiko for å dø av kreft som voksen.

Kari Ravndal Risnes. Foto privat

Årsakene til hjerte- og karsykdom og kreft er sammensatte. Tidligere forskning har vært rettet mot risikofaktorer som kosthold, overvekt og røyking. Det viser seg nå at fødselsvekt og ernæring i fosterlivet også kan ha betydning.

– Vi har gjort en metaanalyse hvor vi har gått gjennom alle studier om temaet publisert i perioden 1966 – 2010. Resultatene viste at små nyfødte har lavere forventet levetid på sikt, sier Kari Ravndal Risnes.

– De med fødselsvekt < 3 kg hadde 13 % høyere mortalitet enn de med fødselsvekt 3 – 4 kg. Lav fødselsvekt var spesielt knyttet til høyere risiko for hjerte- og kardødelighet – 12 % økt risiko per kilo lavere fødselsvekt. For menn var høy fødselsvekt knyttet til økt dødelighet av kreft – 13 % økt risiko per kilo høyere fødselsvekt. Vi kan ikke utelukke at f.eks. overvekt, svangerskapsforgiftning eller fødsel før termin kan ha påvirket resultatene, sier Risnes.

Hun har også analysert data fra fødejournaler fra nesten 40 000 kvinner og menn født ved E.C. Dahls fødestiftelse i perioden 1920 – 60 og har koblet opplysningene til Dødsårsaksregisteret.

– Vi fant økt dødelighet av hjerteinfarkt hos dem som hadde liten hodeomkrets ved fødselen, særlig hvis moren var høy. Dødeligheten av hjerte- og karsykdom var også økt dersom morkakevekten var høy i forhold til barnets vekt, spesielt gjaldt dette store nyfødte. Morkakevekten er ofte høy hvis kvinnen har diabetes, anemi, er overvektig eller har dårlig ernæringstilstand. Dette indikerer at morkakens funksjon har betydning for barnets risiko for hjerte- og karsykdom, sier Risnes.

Disputas

Kari Ravndal Risnes disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 23.9. 2011. Tittelen på avhandlingen er Birth size and adult mortality: a systematic review and a long-term follow-up of nearly 40 000 individuals born at St Olav University Hospital in Trondheim from 1920 to 1960.

Anbefalte artikler