Medikamentell behandling av depresjon hos demente?

Erlend T. Aasheim Om forfatteren
Artikkel

Verken sertralin eller mirtazapin har effekt på depresjon hos pasienter med demens.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Depresjon er hyppig hos mennesker med demens, men det er usikkert hvordan tilstanden best bør behandles. Effekten av antidepressiver er usikker, det gjelder alle typer. Engelske forskere har nå sammenliknet effektene av sertralin, mirtazapin og placebo ved depresjon hos personer med demens (1).

Studien omfattet 326 pasienter som ble randomisert til behandling med enten sertralin, mirtazapin eller placebo. Totalt fullførte 226 pasienter oppfølgingen på 39 uker. Det var ingen signifikant forskjell mellom de tre gruppene i bedring av depresjonsskår målt ved Cornells skala. Pasientene i de to legemiddelgruppene hadde imidlertid signifikant flere bivirkninger enn pasientene i placebogruppen. Forskerne mener man bør revurdere dagens praksis med bruk av disse antidepressive medikamentene som førstelinjebehandling ved depresjon hos personer med Alzheimers sykdom.

– Studien viser at antidepressive legemidler som vanligvis forskrives ved depresjon hos pasienter med Alzheimers sykdom ikke nødvendigvis har bedre effekt enn placebo, sier Knut Engedal, fag- og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo universitetssykehus.

– Funnene understreker betydningen av individuell vurdering av pasientene før man starter opp med antidepressiver. Resultatene kan passe med hypotesen om at depresjon ved demens har en annen nevrobiologisk årsak enn depresjon hos personer uten demens, sier Engedal.

Anbefalte artikler