Kognitiv svikt gir høyere dødelighet

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Mild og moderat til alvorlig svikt i kognitive funksjoner er assosiert med økt risiko for død.

Nesten 4 000 eldre pasienter over 60 år ved primærmedisinske sentre på landsbygda i delstaten Indiana ble i 1991 – 93 screenet for kognitive funksjoner ved bruk av Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) (1).

3 157 hadde ingen, 533 mild og 267 moderat til alvorlig svikt i kognitive funksjoner. Andelen som døde de neste 14 – 16 årene, var henholdsvis 57 %, 68 % og 79 % i hver gruppe. Hasardratio for død i de to siste gruppene var henholdsvis 1,18 (95 % KI 1,05 – 1,33) og 1,45 (95 % KI 1,24 – 1,70) – justert for andre risikofaktorer for død.

– Disse funnene samsvarer med studier blant pasienter med Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer i både Norge og Sverige, sier professor Knut Engedal ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssyke-hus, Ullevål. – Denne studien skiller seg ut ved at man har brukt kun ett enkelt spørreskjema og kliniske opplysninger ved studiestart og ikke stilt en demensdiagnose. Dessuten omfatter studien mange pasienter med lavt utdanningsnivå og lav sosioøkonomisk status.

Studien viser hvor viktig det er å utrede og behandle eldre pasienter for mulig kognitiv svikt og underliggende tilstander, slik som depresjon, legemiddelbivirkninger og sykdommer som fører til delirium, sier Engedal.

– Risikoen for fallskader er også økt, og behandlingen av kroniske sykdommer, som diabetes og hjertesvikt, er ofte ikke optimal. Man skal heller ikke se bort fra at demens med samtidig depresjon, noe som er ganske vanlig, fører til betydelig stress, noe som igjen øker risikoen for død. Vi trenger flere studier om årsaken til at pasienter med kognitiv svikt har høyere dødelighet, sier han.

Anbefalte artikler