Alder bør ikke styre behandlingen av eldre kreftpasienter

Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Levealderen øker, og høy alder utgjør en risiko for å få kreft. For å avgjøre om eldre pasienter tåler kreftbehandling, kan man ikke bare se på alder.

Siri Rostoft Kristjansson. Foto privat

Ved en undersøkelse av 182 pasienter i alderen 70 – 94 år som ble operert for kreft i tykktarm eller endetarm i Oslo og Akershus, viste det seg at andelen som fikk komplikasjoner etter inngrepet, ikke økte med økende alder. En gruppe pasienter som ved en geriatrisk avdeling ble vurdert som skrøpelige før operasjonen, fikk – ikke overraskende – betydelig flere komplikasjoner enn de øvrige pasientene. Under 2 % av pasientene døde i forbindelse med inngrepet. Dette skriver Siri Rostoft Kristjansson i sin avhandling.

– Aldringsprosessen styres ikke av kalenderen, men av biologien. For å vurdere om en pasient tåler kreftbehandling, må man derfor se på andre forhold enn alder alene. Det kan være forhold som andre sykdommer, funksjonsnivå i dagliglivet, om pasienten lever et aktivt liv, ernæring, depresjon og kognitiv funksjon. Basert på en systematisk oversikt over dette kan man identifisere pasienter som har få funksjonelle reserver, og dermed økt risiko for komplikasjoner. Metoden er hentet fra geriatrien, der man i flere år har vurdert eldre pasienter på denne måten, sier Kristjansson.

Andelen personer over 65 år vil bli større i årene som kommer. Høyere alder er en av de viktigste risikofaktorene for å få kreft, og antall mennesker som får kreft, vil derfor øke. Dessverre har vi begrenset kunnskap om hvordan eldre med kreft skal behandles, i hovedsak fordi eldre og pasienter med mye komorbiditet eller redusert funksjonsnivå sjelden inkluderes i kliniske studier. Dette er i ferd med å endre seg fordi stadig flere forskere fatter interesse for fagområdet eldre og kreft.

Disputas

Siri Rostoft Kristjansson disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 27.10. 2011 med avhandlingen The role of geriatric assessment and frailty measurements in predicting surgical risk and survival in elderly patients with colorectal cancer – a prospective observational cohort study.

Anbefalte artikler