Livet på sykehjemmet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dening, Tom

  Milne, Alisoun

  Mental health and care homes

  386 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-959363-7

  Dette er en sammenhengende og kunnskapsbasert oversikt over emner om mental helse i ulike institusjoner for eldre. Forekomsten av mentale helseproblemer er høy og relativt lite undersøkt. Målgruppen er personer som er engasjert i temaet, studenter, profesjonelle yrkesgrupper og forskere. Boken er hendig og lettlest og vil også ha interesse for eldre selv og pårørende.

  Forfatterne ønsker å skape diskusjon og få til en bedre praksis slik at omsorgs- og livskvaliteten bedres for institusjonsbeboerne. Om ikke vi alle kommer på sykehjem eller i en eldrebolig, vil livskvalitet i eldre år angå de fleste av oss på en eller annen måte.

  De fire delene med til sammen 26 kapitler er skrevet av 38 bidragsytere. Den første delen handler om livet på sykehjemmet sett innenfra med en beboers, en pårørendes og en bestyrers øyne. Det handler også om det kreative arbeidet som foregår der. Andre del omhandler sykehjemmet sett utenfra, lovregulerte krav til kvalitet og kvalitetskontroll, betalingsordninger, forebygging av misbruk og langtidsomsorg i et internasjonalt perspektiv. I den tredje delen beskriver forfatterne ulike modeller for hvordan allmenn- og sykehjemsleger og spesialister på best mulig måte kan knyttes til omsorgen. Her handler det om spesielle behov hos personer med demens og depresjon og hos minoriteter som fargede, lesbiske og homofile. Forfatterne gir mange eksempler på psykososial intervensjon, støtte og palliativ omsorg i siste del av livet. Siste del handler om hvordan man i fremtiden kan fremme helse og velbefinnende, og forfatterne gir mange eksempler på god praksis. Selv om noe av stoffet handler om situasjonen i Storbritannia, er det meste overførbart til vår virkelighet. Tabellene er mange og interessante.

  Det er oppmuntrende at temaet om mental helse hos eldre beboere begynner å få mer oppmerksomhet, både hos politikere og fagfolk. Bidragsyterne kommer med mange viktige innspill for å høyne standarden på omsorgen. De gir en god beskrivelse av hvordan man fremmer personsentrert og relasjonssentrert omsorg, og hvordan personalet kan trenes opp til å gi optimal hjelp til personer med demens i ulike faser.

  I dag blir beboerne lett marginalisert, og de er ofte usynlige i debatten om god livskvalitet. Forventningene til omsorgen blir stadig større. Man ønsker å legge mer vekt på autonomi, valg og gode tjenester, slik at flere velger sykehjemmet som eget hjem når man trenger mer støtte, i stedet for at oppholdet ses på som et uunngåelig siste oppholdssted før døden.

  Styrken er at boken er fremtidsrettet og at forfatterne lykkes med å beskrive både den helsemessige og sosiale delen av omsorgen. Søkelyset på forskning og økt livskvalitet, med synspunkter både innenfra og utenfra, gjør boken aktuell for leger og andre interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media