Grei oppsummering om kreftgenetikk

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Pasche, Boris

Cancer genetics

112 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 100

ISBN 978-1-4419-6032-0

Kreftgenetikk er et felt som utvikler seg raskt. Noen genforandringer medfører stor økning i risikoen for utvikling av kreft og har vært kjent lenge. I de fleste tilfellene av familiær opphopning av kreft er sannsynligvis flere gener involvert, og bestemte kombinasjoner av flere genvarianter medfører en sårbarhet for visse kreftformer. Dette er et komplekst felt, og forfattere må ta valg om hva de vil ha med, og hva som må utelates.

Alle de fem kapitlene har ulike forfattere. De omtaler hvert sitt tema og har naturlig nok noe ulike tilnærminger. Forfatterne er fra USA, Canada og Europa. Boken inneholder omtrent 100 sider tekst, og jeg synes den er priset høyt, med ca. 1 euro per side. Det er noen få tabeller og illustrasjoner.

Det første kapitlet omhandler etiske og lovmessige sider ved kreftgenetikk, og det er skrevet av to amerikanere. Det er viktige temaer, men kapitlet ville nok sett annerledes ut hvis det var skrevet av europeere, og selv innen Europa er det store forskjeller på både lover og normer innen dette feltet. Noen aspekter er mer aktuelle i USA enn her, som de aktuelle amerikanske lovene og retningslinjene. Andre sider ved kreftgenetikk er mer universelle, som den belastningen kjennskap om en risikoøkende mutasjon kan være for en person. Dette omtaler forfatterne ganske kortfattet.

De påfølgende kapitlene omhandler ulike krefttyper, med brystkreft, ventrikkelkreft, nevroblastom og tykktarmskreft i hvert sitt kapittel. Hvorfor akkurat disse kreftformene er valgt, vet jeg ikke, men for bryst- og tykktarmskreft finnes det kjente mutasjoner med stor innflytelse på risiko. BRCA1- og BRCA2-mutasjoner beskrives i brystkreftkapitlet, og det vies plass til de nyere studiene der målet er å identifisere genvarianter som øker risikoen. På dette feltet er det investert mye, og resultatene har kanskje ikke vært så store som mange hadde håpet. I kapitlet om tykktarmskreft omtaler forfatterne de kjente mutasjonene som medfører stor risiko. I tillegg har de satt søkelyset på de enkelte reaksjonsveiene involvert i kreftutviklingen. Det fungerer fint og er lærerikt også for dem som ikke er helt oppdatert på genetiske forandringer ved tykktarmskreft.

Alt i alt er dette en bok jeg kan anbefale til folk som er interesserte i temaet kreftgenetikk, især hvis man ikke tar prisen i betraktning.

Anbefalte artikler