Gal eller ikke gal?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Morrison, Anthony P.

  Bentall, Richard P.

  French, Paul

  Hvis du tror du er gal, tro om igjen!

  Kognitiv terapi ved psykoser. 148 s, tab. ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 259

  ISBN 978-82-15-01561-3

  Forfatterne gjør helhjertede forsøk på å avdramatisere, til dels normalisere psykosetilstander. De skal krediteres for at de kommer en pasientgruppe i møte som først i den senere tid har fanget interesse innenfor psykologi og psykiatri. Denne store og heterogene pasientgruppen blir oppvurdert som kompetent på sin egen tilstand, noe som bidrar positivt i tidens trend med økt vekt på brukermedvirkning.

  Men boken har en del svakheter. Leseren overlesses med prosenter og antall briter og amerikanere som har opplevd psykosenære fenomener, i en grad som blir kjedelig oppramsing av angivelig dokumenterte fakta. Noen av referansene virker troverdige, andre ikke. Når forfatterne hevder (s. 17) at «En rekke studier viser», uten henvisning til referanser, gir det et uheldig inntrykk. Ved å søke i Ovid/Medline på kombinasjonen «psychosis» og «cognitive therapy» oppnås 272 treff. Til sammenlikning har denne boken 32 referanser. Enkelte eksempler på glidende overganger mellom normalitet og psykose virker ikke adekvate. Forfatterne hevder f.eks. at det kan være en form for hørselshallusinose når man går og nynner på en melodi som man ikke kan få ut av hodet.

  Utgivelsen lanseres som en selvhjelpsbok med flere egenutfyllingsskjemaer. Det ville gitt boken mer troverdighet og faglig forankring dersom forfatterne hadde poengtert at å bruke slike skjemaer bør foregå i tett samarbeid med en terapeut for å sette innholdet i en trygg ramme. Det anføres noen få steder i de to gjennomgående kasuistikkene at pasienten diskuterte sine opplevelser med en terapeut, men dette burde vært mye mer fremhevet.

  Forfatterne gir ingen form for differensiering av psykotiske tilstander med eventuelle forskjeller i prosedyrer og hensiktsmessig bruk av selvutfyllingsskjemaer, selv om de to kasuistikkene riktignok omhandler forskjellige alvorlighetsgrader i symptomer (spesielt paranoiditet) og funksjonsnivå.

  På omslaget angir forlaget at boken er skrevet av «internasjonalt anerkjente fagpersoner innen psykosefeltet og kognitiv terapi». En mer omfattende presentasjon av forfatterne hadde vært på sin plass – slik at leserne ikke blir sittende igjen med spørsmål om deres profesjon og kliniske erfaring.

  Av de 12 kapitlene kan kapittel 10 om medisinbruk fremheves. Her gir forfatterne en historisk oversikt over utviklingen av psykofarmaka, og fremstillingen virker saklig når de påpeker at medikamenter er nødvendig som et bidrag i et omfattende terapiopplegg. Utsagnene «Vårt eget syn er at medikamentell behandling er til stor hjelp for noen mennesker og til skade for andre» (s. 98) og «selv om det er vanskelig å anslå, har ca. 70 % av pasientene nytte av denne behandlingen (antipsykotika)» (s. 104) er mer balanserte enn det man kan finne i annen litteratur om temaet.

  Boken er lettlest, har en god layout, og de to kliniske kasuistikkene er instruktive. For terapeuter med psykotiske pasienter kan den gi nyttige impulser til variasjon i tilnærmingen til denne gruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media