Alt og ingenting om hjerneslag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Senelick, Richard C.

  Living with stroke

  A guide for families. 4. utg. 289 s, ill. Birmingham, AL: HealthSouth Press, 2010. Pris USD 20

  ISBN 978-1-891525-16-2

  Forlaget HealthSouth Press eies av selskapet HealthSouth Corporation, som eier flere sykehus og poliklinikker i USA og tilbyr rehabilitering ved en rekke tilstander, bl.a. hjerneslag. Forfatteren er medisinsk direktør ved et av sykehusene i HealthSouth Corporation. Formålet med denne utgivelsen er å hjelpe pasienter og pårørende til å håndtere følgene av hjerneslag.

  Det er fire deler. I den første delen gis informasjon om hjernen, hjerneslag, risikofaktorer og varselsymptomer. I den andre delen presenterer forfatteren symptomer ved hjerneslag og utredningen i den akutte fasen. Tredje del handler om profylaktisk behandling og rehabilitering etter fysiske, kognitive og emosjonelle skader av hjerneslag. I den fjerde delen retter forfatteren søkelyset mot behovene til de pårørende.

  Den første delen er altså kortfattet innføring i hjernens anatomi og funksjoner, i patologi og kliniske uttrykk av hjerneslag. Her dekker forfatteren mange og store temaer på en overfladisk måte. Han bruker mange pasienteksempler og «folkelige» ord og uttrykk for å gjøre stoffet lettere forståelig, men ofte forkorter og forenkler han i den grad at man sitter igjen med en følelse av å ha fått presentert «alt og ingenting». Samtidig faller forfatteren av og til for fristelsen til å benytte sjeldne, vanskelige ord, f.eks. prosopagnosia og aprosodia. Teksten ledsages i liten grad av illustrasjoner.

  I de to neste delene presenterer forfatteren mange sider ved profylakse, diagnostikk, behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Profylakse, diagnostikk og behandling presenterer han på en summarisk måte, og disse kapitlene vil neppe tilfredsstille den interesserte og nysgjerrige leser. Rehabilitering er derimot åpenbart forfatterens eget felt, og her skriver han innsiktsfullt og mer detaljert. Den siste delen om pårørendes behov inneholder også verdifulle synspunkter og anbefalinger.

  Boken bærer preg av å være skrevet for amerikanske forhold, f.eks. oppgis det navn på amerikanske medisiner, diagnostiske tester som Functional Independence Measure, og behandlingsmetoder (Skills Acquisition Training), ofte med forkortelser (FIM, SAT). Enkelte av aktørene som er omtalt, spiller en liten rolle i vår norske hverdag. Det gjelder for eksempel forsikringsselskaper og såkalte Case Managers. Av største betydning er det imidlertid at enkelte av anbefalingene fraviker norske retningslinjer, eksempelvis anbefalingene om bruk av sentraltvirkende stimulerende midler og fremhevingen av sykehusbasert rehabilitering på bekostning av poliklinisk eller hjemmebasert rehabilitering. Anbefalingen av sykehusbasert rehabilitering er dessuten kontroversiell siden HealthSouth Corporation tilbyr nettopp dette. Endelig har språket en dramaturgi som passer dårlig for norske forhold, f.eks. omtales hjerneslag som «brain storm». De fleste litteraturkildene er gamle, og da hjelper det lite at Alf Brodal (1910 – 88) er sitert som en av få ikke-amerikanske forskere. Min konklusjon er at boken i liten grad når målet om å gi pasienter og pårørende nyttig kunnskap om hjerneslag. En leser uten forkunnskaper vil sannsynligvis finne stoffmengden overveldende og samtidig så forenklet at innsikten uteblir. Den interesserte eller kunnskapsrike leser vil sannsynligvis finne boken for overfladisk. Jeg kan derfor ikke anbefale den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media